ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТИ БИОМОЋИ У СЛИКАРСТВУ ФРЕНСИСА БЕЈКОНА И У ТЕОРИЈИ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТА

Липар, 71 (2020), стр. 11-27

АУТОР: Александар М. Зарић

Е-АДРЕСА: zaricaleksandar@ymail.com

Download Full Pdf   

DOI:10.46793/LIPAR71.011Z

САЖЕТАК:

Рађање биополитике и биополитичких техника у оквиру историјских епоха, од времена просветитељства до данас, важан је предмет савремених трансдисциплинарних анализа. Биополитика је интегрисана у све делове друштва, са стратегијом да се изврши политизација и инструментализација живота или/и декомпоновање политичког простора у циљу фрагментације политичког суверенитета. Циљ овог текста је да се преко уметности Френсиса Бејкона и теоријског правца постструктурализма спроведе критичка анализа биомоћи у оквиру историјских места као што су либерализам и неолиберализам. Тиме се истовремено проблематизује моћ капитала (као биомоћи) и његова перманентна окупација слобода. Да би се оствариле слободе политичког субјекта неопходни су они облици друштва који треба да нас воде према култури отворености за другост и разлике у оквиру државно-правних пракси конципираних на легитимитету и легалитету. Уместо тога, присутни су облици моћи који се простиру на поља супротна од политичких и демократских. Ти присутни биополитички облици управљаштва представљају сложен систем знања-моћи преко којег се инструментализује и политизује људско тело. Тело тако постаје доминантан ослонац за дејство поробљујућих сила у хуманизацији капитала.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

биомоћ, политичка економија, капитализам, биотело, фашизам, неолиберализам, биомаса

ЛИТЕРАТУРА:

Литература

 • Agamben 2004: G. Agamben, The Open. Man and Animal, Stanford: Stanford University Press.
 • Arja 2012: R. Arja, Francis Bacon Critical and Theorecital Perspectives, Bern: Peter Lang.
 • Батлер 2012: Dž. Батлер, Психички живот моћи – теорије покоравања, Београд: Факултет за медије и комуникације
 • Бојанић-Миленковић 2008: П. Бојанић-Миленковић, Суверен и сувереност; између појма, фикције и политичке емоције, у: И. Вујачић (уред.), Београд: Службени гласник
 • Брајдоти 2016: Р. Брајдоти, Постхумано, Београд: Факултет за медије и комуникације
 • Чекић 2015: Ј. Чекић, Измештање хоризонта, Београд: Факултет за медије и комуникације
 • Делез 2015: Ж. Делез, Преговори 1972-1990, Лозница: Карпос
 • Делез-Гатари 1990: Ж. Делез-Гатари, Капитализам и шизофренија Анти-Едип, Сремски Карловци: Књижарница Зорана Стојановића.
 • Deleuze 2003: G. Deleuze, The Logic of Sensation, London: Continuum.
 • Forti 2006: S. Forti, The Biopolitics of Souls: Racism, Nazism, and Plato, Political Theory Vol. 34, No. 1 (Feb.,2006), pp. 9-32, Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Foucault 2003: M. Foucault, Society Must be Defended (Lectures at College De France, 1975-1976), London: Penguin.
 • Фуко 1998: М. Фуко, Треба бранити друштво, Нови Сад: Светови. Фуко 2005: М. Фуко, Рађање биополитике, Нови Сад: Светови.
 • Hammer 2013: M. Hammer, Francis Bacon, London: Phaidon. Хард-Негри 2010: М. Хард-Негри, Империја, Београд: ИГАМ
 • Кољевић 2010: Б. Кољевић, Биополитика и политички субјективитет, Београд: Службени гласник.
 • Кривак 2017: М. Кривак, Биополитика нова политичка филозофија, Загреб: Антибарбарус.
 • Lotringer 1996: S. Lotringer, ”Intellectual and power”, Foucault Live – Collected Interviews 1961-1984, New York: Semiotext(e).
 • Маркс 1947: К. Маркс, Капитал – критика политичке економије, Београд: Култура.
 • Sylvester 1995: D. Sylvester, Interviews with Francis Bacon, London: Thames and Hudson.
 • Šuvaković 2005: M. Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky.
 • Требјешанин 2006: Ж. Требјешанин, Фројдове ревизије и синтезе психоанализе, у Фројд, С., Комплетан увод у психоанализу, Подгорица: Нова Књига.