ПОПУЛАРНА КУЛТУРА У РОМАНУ „БУДА ИЗ ПРЕДГРАЂА“ ХАНИФА КУРЕЈШИЈА

Липар 79 (2022), (стр. 181-193)

АУТОР(И): Јелена М. Којић

Е-АДРЕСА: jelena_abula@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.181K

САЖЕТАК:

Овај рад ће се бавити приказом Курејшијевог романа Буда из предграђа кроз концепт популарне културе. Уводни део рада представља осврт на термине култура и популарна култура, као и њихову међусобну повезаност како би се осветлио простор у ком настаје популарна култура у овом роману. Курејши испитује супкултурну сцену Енглеске где концепт популарне културе представља дух новог времена са којим се сусрећу његови ликови. Главни део рада је посвећен елементима популарне културе, те њиховим приказима и тумачењима кроз поступке ликова у Буди из предграђа. Концепт популарне културе је приказан кроз начине облачења, музику и начин живљења, али и преиспитивања лондонског предграђа, те начина на које је оно представљено у енглеској књижевности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

култура, популарна култура, супкултура, маргина, метропола, предграђе, идентитет

ЛИТЕРАТУРА:

 • Брејк 2003: М. Brake, Comparative youth culture: the sociology of youth cultures and youth subcultures in America, Britain and Canada, Florence: Taylor and Francis.
 • Вилијамс 1961: R.Williams, The Long Revolution, London: Chatto & Windus.
 • Вилис 2011: P. E. Willis, The Cultural Meaning of Drug Use, in: S. Hall, T. Jeffersson (eds.), Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge. ‹https://www.theguardian.com/books/2001/mar/16/fiction. hanifkureishi›. 18.10.2021.
 • Кларк 2011: J. Clarke, Style, in: S. Hall, T. Jeffersson (eds.), Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge.
 • Конор 2001: S. Connor, The English Novel in History: 1950–1995, London: Routledge.
 • Курејши 2017: Х. Курејши, Буда из предграђа, прев. Ђорђе Томић, Подгорица: Нова књига.
 • Курејши: H. Kureishi, Music was our common culture in the 60s and 70s у: The Guardian, oбјављено 16. мартa 2001. године.
 • Мајлс 2004: B. Miles, Hippies, Paris: Octopus.
 • Мур-Гилберт 2007: B. J. Moore-Gilbert, Hanif Kureishi, Manchester: Manchester Univ. Press.
 • Ренисон 2005: N. Rennison, Contemporary British Novelists, London: Routledge.
 • Стори 2018: J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, New York: Routledge.
 • Фиск 1989a: J. Fiske, Reading the Popular, Boston: Unwin Hyman.
 • Фиск 1989б: J. Fiske, Understanding Popular Culture, London: Routledge. Хебдиџ 2011: D. Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, London: Routledge.
 • Хол и Џеферсон 2011: S. Hall, T. Jeffersson (eds.), Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge.