АУТОПОЕТИЧКО ПУТОВАЊЕ У ПЕСНИЧКОЈ ЗБИРЦИ „УНУТРАШЊИ ЧОВЕК“ ВОЈИСЛАВА КАРАНОВИЋА

Липар 79 (2022), (стр. 157-171)

АУТОР(И): Милица А. Кандић

Е-АДРЕСА: milica.kandic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.157K

САЖЕТАК:

У раду Аутопоетичко путовање у песничкој збирци Унутрашњи човек Војислава Карановића испитујe се аутопоетика Војислава Карановића, а исто тако је приметно настојање да се укаже и на трансформације које се унутар Карановићеве песничке збирке одигравају. На основу песниковог промишљања сопствене поетике, што се може увидети и у претходним песничким збиркама, истраживање смо засновали на хипотези да ћемо и у овој песничкој збирци пронаћи елементе који указују на Карановићеву аутопоетику. Аналитичко-синте- тичком методом смо приступили одабраном корпусу и сагледавали како се, најпре на нивоу песама, а онда и на нивоу циклуса збирке, догађају измене које се тичу погледа на саме песме, затим на песничку форму и песнички језик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Војислав Карановић, поезија, аутопоетика, аутопоетичко путовање, метафизика, унутрашњи човек, оностраност

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
 • Карановић 2011: В. Карановић, Унутрашњи човек, Краљево: Народна библиотека ,,Стефан Првовенчани”.
Литература
 • Бланшо 2012: М. Blanšo, Beskonačni razgovor, Novi Sad: Polja, br. 473, Novi Sad, 83–84.
 • Бубања, Николић 2021: Н. Бубања, Ч. Николић, ,,Аутопоетичке белешке и фантазми песме: Колриџове уводне напомене о ’Кублај Кану’ и ’Разјасница’ Војислава Каранвића, Београд, Никшић: Српски језик, бр. 26, Београд, 237–252.
 • Бошковић 2015: D. Bošković, Zablude čitanja, Beograd: Službeni glasnik.
 • Вучковић 2004: Р. Вучковић, Лирски импресионизам, у: В. Карановић, Светлост у налету, Београд: Плато, 81–85.
 • Левинас 2006: Е. Левинас, Тоталитет и бесконачност, Београд: Јасен: Службени лист СЦГ; Загреб: Деметра.
 • Пантић 1994: М. Пантић, Нови прилози за савремену српску поезију, Приштина: „Григорије Божовић”.
 • Петковић 2004: Н. Петковић, Суптилна лирика, у: В. Карановић, Светлост у налету, Београд: Плато, 75–80.
 • Радојчић 2005: С. Радојчић, Поезија сумње и поверења: О песништву Војислава Карановића, у: В. Карановић, Дах ствари, Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 105–112.
 • Стојановић Пантовић 1997: B. Stojanović-Pantović, Pogled sа ivice: Tragovi autopoetičke refleksije u pesništvu Vojislava Karanovića, Beograd: Reč, god. 4, br. 32, Beograd, 16–19.
 • Хамовић 2012: Д. Хамовић, ,Ка поетици Војислава Карановића, Крагујевац: Наслеђе, бр. 21, год. IX, Крагујевац, 63–75.
 • Чакаревић 2011: М. Čakarević, Život iznutra, Novi Sad: Polja, br. 471, Novi Sad, 195–198.