КАНТОВА ЕСТЕТИКА КАО КРИТИКА ЛЕПОГ

Липар 79 (2022), (стр. 107-115)

АУТОР(И): Саша Ж. Радовановић

Е-АДРЕСА: sasa.radovanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.107R

САЖЕТАК:

У раду се разматра Кантово схватање естетике. Анализа се ослања на место Критике моћи суђења у његовом систему критичког мишљења. У таквом систему критичког мишљења не постоји наука о лепоме, већ само критика лепога. Ова критика лепог у Кантовој естетици остварује се као аналитика лепог. Аналитика лепог се спроводи као анализа судова укуса руководећи се моментима аналогно логичким функцијама судова разума из Критике чистог ума. На крају се закључује да је Кантов појам критике меродован за појам лепе уметности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

критика, естетика, лепо, наука, суд укуса, Имануел Кант

ЛИТЕРАТУРА:

  • Гадамер 1978: Х. Г. Гадамер, Истина и метода, Сарајево: Веселин Маслеша. Делез 2015: Ж. Делез, Кантова критичка филозофија, Београд: Федон.
  • Кант 1991: И. Кант, Критика моћи суђења, Београд: БИГЗ. Кант 1990: И. Кант, Критика чистог ума, Београд: БИГЗ.
  • Грубор 2016: Н. Грубор, Кант и модерно заснивање естетике: О осећају просуђивања сврховите форме лепог предмета, Београд: Драслар.
  • Хефе 2008: O. Höffe, Einführung in Kants Kritik der Urteilskraft, u: O. Höffe, Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Berlin. Akademie Verlag.
  • Венцел 2005: C. H. Wenzel, An Introduction to Kant’s Aesthetics, New York, Oxford: Blackwell Publishing.
  • Жуњић 2022: С. Жуњић, Америчка предавања II; Курс модерне филозофије од Декарта до Канта, Београд: Досије студио.