ГОРАН СКРОБОЊА И ДЕН СИМОНС: ЧАС ИМАГОЛОГИЈЕ

Липар 76 (2021), (стр. 217-228)

АУТОР(И): Милош Д. Михаиловић

Е-АДРЕСА: m.m.zeon@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.217M

САЖЕТАК:

Циљ овог рада јесте проучавање односа између Горана Скробоње и Дена Симонса, као и Скробоњиног дуга англоамеричкој жанровској прози. За предмет разматрања узели смо две приче: „Флешбек“ Дена Симонса, објављен у Скробоњином преводу, и „Тихе градове“, једну од најбољих приповетки савремене српске фантастике. Оправданост оваквог избора приказали смо у оквиру сувиновске теорије научне фантастике, преко појма novum. Уочили смо не само да Симонс и Скробоња имају исти novum, већ и бројне сличности у грађењу својих дела, које могу сугерисати цитатни однос. Након тога, подухватили смо се имаго- лошке анализе обеју дела. Како је „Флешбек“ настао много пре „Тихих градова“, прво смо дали деконструкцију десничарског дискурса овог дела, које је најавило Симонсов политички ангажман који ће га отуђити од Скробоње. Имајући то у виду, „Тихи градови“ су се показали пре свега као негација „Флешбека“, и самим тим и стваралачке поетике Дена Симонса. Не- гирањем „Флешбека“ Скробоња не само да је одбацио десничарски дискурс, већ и поетику англоамеричке жанровске прозе, чији је Симонс изразити представник.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фантастика, новум, имагологија, десница, интертекстуалност

ЛИТЕРАТУРА:

  • Бакић 2007: И. Бакић, Тихи градови (приказ). http://www.art-anima.com/c14- prikazi/goran-skrobonja-tihi-gradovi-2007 10. 12. 2020.
  • Ђорђевић 2007: И. Ђорђевић. Идентитет у „виртуелној заједници“: случај форума „Знак Сагите“, у: Гласник Етнографског института САНУ LIII, Београд: Научна књига, 261–273.
  • Огњановић 2009: Д. Огњановић. Тихи градови (приказ). https://cultofghoul. blogspot.com/2009/05/tihi-gradovi.html 10. 12. 2020.
  • Пешикан Љуштановић 2020: Љ. Пешикан-Љуштановић, Клопка за читаоца (поговор), у: Клопка и друге приче, Г. Скробоња, Београд: Лагуна.
  • Пешикан-Љуштановић 2007: Љ. Пешикан-Љуштановић, Чар фантастичног приповедања, Mons Aureus: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања 5.17. Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 51–55.
  • Пешикан-Љуштановић 2019: Љ. Пешикан-Љуштановић, Време жетве (поговор), у: Шилом у чело: приче фантастике и страве, Г. Скробоња, Београд: Страхор, 317–340.
  • Пешикан-Љуштановић 2020: Љ. Пешикан-Љуштановић, Иза беле ограде: ране приче Горана Скробоње.
  • Симонс 1995: Д. Симонс, Флешбек, у: Љубав и смрт (прев. Г. Скробоња), Београд: Поларис, 175–224.
  • Скробоња 2007: Г. Скробоња, Тихи градови, у: Тихи градови, Београд: Лагуна, 137–144.
  • Шауб 2011: М. Schaub, One Rant Too Many: Politics Mar Simmons’ Dystopia. https://www.npr.org/2011/07/28/137621172/one-rant-too-many-politics-mar- simmons-dystopia 10. 12. 2020.
Извори