ФИГУРА МАЈКЕ У РОМАНУ „УЖАС ПРАЗНИНЕ“ ПЕТЕРА ХАНДКЕА

Липар 76 (2021), (стр. 181-193)

АУТОР(И): Наташа М. Цицварић

Е-АДРЕСА: natasa.cicvaric19@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.181C

САЖЕТАК:

Предмет овог рада представља анализу фигуре мајке као централног лика у роману Ужас празнине (Wunschloses Unglück, 1972) Петера Хандкеа. Тежиште рада обухвата откривање трауматских догађаја у животу мајке Петера Хандкеа протумачених на основу Фројдове психоанализе. Циљ рада је уочавање тематско-идејних концепција реализованих помоћу фигуре мајке, као и осветљавање историјских и друштвено-политичких околности. У раду је коришћена аналитичко-синтетичка метода и херменеутичко-интерпретативни метод. Главни закључци тичу се разматрања узрока мајчиног самоубиства које је интерпретирано двоструко: као резигнација или покушај отпора. Немогућност остваривања индивидуалности и слободе у аустријском руралном окружењу довешће до мајчиног самоубиства. Потискивање емоција које је репресивно наметнуто испољено је на мајчином телу, па је тело анализирано као својеврсни текст који нам служи да из њега ишчитамо мајчину трауму.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Петер Хандке, Ужас празнине, самоубиство, траума, Други светски рат, психоанализа

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Хандке 2020: Peter Handke, Nesreća bez želja, preveo s nemačkog Žarko Radaković, Beograd: Laguna.
 • Хандке 1983: Peter Hankde, Užas praznine, preveo s nemačkog Žarko Radaković, Gornji Milanovac: Dečje novine.
Литература
 • Демир-Атај 2019: Hivren Demir-Atay, „The Punctum in History: Representing the M(other)’s Death in Peter Handke’s A Sorrow Beyond Dreams”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture 21.5 (2019), <https://doi.org/10.7771/1481-4374.3267>, 1. 2. 2020.
 • Живковић 2016: Душан Р. Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
 • Зорах 1979: Cecile Cazort Zorach, Freedom and Remembrance: The Language of Biography in Peter Handke’s Wunschloses Unglück, The German Quarterly, April 1979, JSTOR, 18. 2. 2021.
 • Клинковиц, Нолтон 1983: Jerome Klinkowitz, James Knowlton, Peter Handke and the Postmodern Transformation: The Goalie’s Journey Home, Columbia: University of Missouri Press, https://archive.org/details/peterhandkepostm00klin, 10. 7. 2020.
 • Кризман 1977: Bogdan Krizman, „Jugoslavija i Austrija 1918-1938”, Časopis za suvremenu povijest, Vol. 9 No. 1, https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_ clanak_jezik=316379, 15. 3. 2021.
 • Лешић 2010: Зденко Лешић, Теорија књижевности, Београд: Службени гласник.
 • Мартини 2019: Fric Martini, Istorija nemačke knjiženosti, s nemačkog preveli Vera Stojić, Branimir Živojinović, Slobodan Grubačić, priredio Slobodan Grubačić, Beograd: Službeni glasnik.
 • Норберг 2008: Jakob Norberg, “Haushalten”: The Economy of the Phrase in Peter Handke’s “Wunschloses Unglück”, The German Quarterly, http://www.jstor.org/ stable/27676238, 1. 2.2021.
 • Павер 1999: Chloe E. M. Paver, „Die verkörperte Scham: The body in Handke’s Wunschloses Unglück”, The Modern Language Review, Vol. 94, No. 2 (Apr., 1999), pp. 460475.
 • Перовић 2015: Latinka Perović, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (1918– 1929) / Краљевина Југославија (1929–1941): настанак, трајање и крај, https:// yuhistorija.com/serbian/doc/LP%20-%20Kraljevina%20SHS%20-%20Jugoslavija. pdf, 15. 3. 2021.
 • Принс 2011: Džerald Prins, Naratološki rečnik, prevela s engleskog Brana Miladinov, Službeni glasnik: Beograd.
 • Фројд 1981: Sigmund Frojd, Uvod u psihoanalizu, preveo s nemačkog Borislav Lorenc, Novi sad: Matica srpska.
 • Фројд 2006: Сигмунд Фројд, „С оне стране принципа задовољства”, У: Психологија масе и анализа ега: изабрани списи, превео Божидар Зец, Београд: Федон. 572.
 • Халсал 2005: Robert Halsall, „Place, autonomy and the individual: Short Letter, Long Farewell, and A Sorrow Beyond Dreams”, <https://docs.lib.purdue.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=3267&context=clcweb>, 1. 2. 2020.