PORTRETI CARA KARLA IV U KARLŠTEJNU

Lipar 76 (2021), (str. 165-179)

AUTOR(I): Senka Stojković

E-ADRESA: stojkovic.senka@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.165S

SAŽETAK:

Fokus rada su portreti cara Karla IV nastali u drugoj polovini XIV veka u njegovoj utvrđenoj vladarskoj rezidenciji, Karlštejnu u blizini Praga. Sakralni fokus Karlštejna je kapela Časnog krsta koja pripada tradiciji kapela relikvijara koje uključuju Bogorodicu Farosku u Carigradu i Sen Šapel u Parizu, pod čijim uticajem nastaje. U okviru Karlštejna nalazi se šest portreta i jedan kripto-portret cara. Portreti cara Karla IV svedoče o njegovoj ktitorskoj delatnosti, vladarskoj ideologiji i privatnoj pobožnosti. Putem ovih portreta Karlo IV iskazivao je sebe kao novog Konstantina, novog Karla Velikog, ali i naslednika Sv. Venceslava o čemu će više reči biti u radu. Pristup istraživanju oslanja se na stanovišta ikonološkog i ikonografskog metoda koji su prošireni metodologijom studija vizuelne kulture. Cilj rada je da se analitički istraži upravo uloga portreta Karla IV u kapeli Časnog krsta u građenju vladarskog identiteta cara kao bogomizabranog vladara.

KLJUČNE REČI:

portret, Karlo IV, vladarska ideologija, Karlštejn, privatna pobožnost, Karlo Veliki

LITERATURA:

 • Boehm 2005: B. D. Boehm, Charles IV : The Realm of Faith, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 1347-1437, New York: Metropolitan Museum of Art, 22–34.
 • Erdeljan 2013: J. Erdeljan, Izabrana mesta. Konstruisanje Novih Jerusalima  kod pravoslavnih Slovena, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta, Institut za teološka istraživanja.
 • Opačić, Crossley 2005: Z. Opačić, P. Crossley, Prague as a New Capital, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 59–74.
 • Rosario 2000: I. Rosario, Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 13461378, Woodbridge: The Boydell Press.
 • Royt, Fajt 1998: J. Royt, J. Fajt, Magister Theodoricus, Court Painter of Emperor Charles IV. Decoration of the Sacred Spaces of Castle Karlštejn, Prague: National Gallery in Prague.
 • Suckale, Fajt 2005: R. Suckale, J. Fajt, The Example of Prague in Europe, in:
 • B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 35–46.
 • Fajt 2005: J. Fajt, Charles IV: Toward a New Imperial Style, in: B.D. Boehm, J. Fajt (eds), Prague The Crown of Bohemia 13471437, New York: Metropolitan Museum of Art, 3–22.
 • Horničkova 2009: K. Horničkova, In Heaven and Earth : Church Treasure in Late Medieval Bohemia, Budapest: unpublished PhD Thesis.
 • Crowley 2011: S. Crowley, Charles IV: Religious Propaganda and Imperial Expansion, Florida State University: unpublished PhD Thesis.
 • Šedinová 1999: H, Šedinová, The Symbolism of the Precious Stones in St. Wenceslas Chapel, Artibus et Historiae Vol. 20, No. 39, 75–94.