STILISTIČKA ANALIZA KOMPOZICIJE, LEKSIKE I TUĐEG GOVORA U PESMI „ŽENIDBA BEGA LJUBOVIĆA“ HADŽI RADOVANA BEĆIROVIĆA TREBJEŠKOG

Lipar 76 (2021), (str. 113-124)

AUTOR(I): Arsenije M. Sretković

E-ADRESA: arsenijekg034@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.113S

SAŽETAK:

U ovom radu razmatraju se stilističke osobenosti epske pesme Ženidba bega Ljubovića Radovana Bećirovića. Analizom su obuhvaćeni kompozicija, leksika i tuđi govor. Cilj rada je osvetljavanje osobenosti kompozicije, evidentiranje leksičkih slojeva i utvrđivanje upotrebljenih modela prenošenja tuđeg govora. Krajnji cilj je utvrđivanje stilističkih odlika koje pesmu Ženidba bega Ljubovića diferenciraju kako od drugih epskih pesama tako i od ostalih pesama iz opusa Radovana Bećirovića. Kompozicija pesme je prilično složena, leksika je slojevita, a tuđi govor pokazuje se kao uspešno stilističko sredstvo kojim se ostvaruje dramatizacija. U radu je korišćena analitičko-deskriptivna metoda. Za razliku od tradicionalnih epskih pesama, Ženidba bega Ljubovića u svojoj razgranatoj kompoziciji sadrži opise junaka, vremenskih prilika i psiholoških stanja, neologizme i tri varijacije upravnog govora: pravi, neuvedeni i slobodni upravni govor.

KLJUČNE REČI:

stilistika, Radovan Bećirović, epska pesma, stilistička analiza, kompozicija, leksika, tuđi govor

LITERATURA:

IZVOR
  • Bećirović 2011: R. Bećirović, Carev laz, Podgorica: Oktoih.
LITERATURA
  • Aleksić 2017: B. Aleksić, Stvaralački fenomen Radovan Bećirović, Nikšić: Institut za srpsku kulturu.
  • Živković 2001: D. Živković, Teorija književnosti sa teorijom pismenosti, Beograd: Draganić.
  • Ivić 1956: P. Ivić, Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Novi Sad: Matica srpska.
  • Klajn, Šipka 2006: I. Klajn, M. Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza, Novi Sad: Prometej.
  • Kovačević 2012: M. Kovačević, O gramatičko-stilističkom terminosistemu tuđeg govora, u: Srpski jezik: studije srpske i slovenske, br.17, Nikšić: Filološki fakultet.
  • Kovačević 2013: M. Kovačević, Srpski pisci u ozračju stilistike, Beograd: Filip Višnjić.
  • Krstajić 2012: M. Krstajić, Jezik i stil lirske narodne poezije Crne Gore, Nikšić: doktorska disertacija.
  • Popović 2007: T. Popović, Rečnik književnih termina, Beograd: Logos Art. Simonović 2011: B. Simonović, Od mlinara do barda, Podgorica: Oktoih. Simić 1991: R. Simić, Uvod u filozofiju stila, Sarajevo: Svjetlost.
  • Uspenski 1979: B. Uspenski, Poetika kompozicije, Beograd: Nolit.