СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИЈЕ, ЛЕКСИКЕ И ТУЂЕГ ГОВОРА У ПЕСМИ „ЖЕНИДБА БЕГА ЉУБОВИЋА“ ХАЏИ РАДОВАНА БЕЋИРОВИЋА ТРЕБЈЕШКОГ

Липар 76 (2021), (стр. 113-124)

АУТОР(И): Арсеније М. Сретковић

Е-АДРЕСА: arsenijekg034@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.113S

САЖЕТАК:

У овом раду разматрају се стилистичке особености епске песме Женидба бега Љубовића Радована Бећировића. Анализом су обухваћени композиција, лексика и туђи говор. Циљ рада је осветљавање особености композиције, евидентирање лексичких слојева и утврђивање употребљених модела преношења туђег говора. Крајњи циљ је утврђивање стилистичких одлика које песму Женидба бега Љубовића диференцирају како од других епских песама тако и од осталих песама из опуса Радована Бећировића. Композиција песме је прилично сложена, лексика је слојевита, а туђи говор показује се као успешно стилистичко средство којим се остварује драматизација. У раду је коришћена аналитичко-дескриптивна метода. За разлику од традиционалних епских песама, Женидба бега Љубовића у својој разгранатој композицији садржи описе јунака, временских прилика и психолошких стања, неологизме и три варијације управног говора: прави, неуведени и слободни управни говор.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стилистика, Радован Бећировић, епска песма, стилистичка анализа, композиција, лексика, туђи говор

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР
  • Бећировић 2011: Р. Бећировић, Царев лаз, Подгорица: Октоих.
ЛИТЕРАТУРА
  • Алексић 2017: Б. Алексић, Стваралачки феномен Радован Бећировић, Никшић: Институт за српску културу.
  • Живковић 2001: Д. Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености, Београд: Драганић.
  • Ивић 1956: П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, Нови Сад: Матица српска.
  • Клајн, Шипка 2006: И. Клајн, М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј.
  • Ковачевић 2012: М. Ковачевић, О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говора, у: Српски језик: студије српске и словенске, бр.17, Никшић: Филолошки факултет.
  • Ковачевић 2013: М. Ковачевић, Српски писци у озрачју стилистике, Београд: Филип Вишњић.
  • Крстајић 2012: М. Крстајић, Језик и стил лирске народне поезије Црне Горе, Никшић: докторска дисертација.
  • Поповић 2007: T. Popović, Rečnik književnih termina, Beograd: Logos Art. Симоновић 2011: Б. Симоновић, Од млинара до барда, Подгорица: Октоих. Симић 1991: Р. Симић, Увод у филозофију стила, Сарајево: Свјетлост.
  • Успенски 1979: Б. Успенски, Поетика композиције, Београд: Нолит.