POLJULJANA CAREVINA: ILI O INOVATIVNIM STVARALAČKIM POSTUPCIMA ALEKSANDRA POPOVIĆA U DRAMSKOJ KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU

Lipar 76 (2021), (str. 53-67)

AUTOR(I): Kristina N. Topić

E-ADRESA: kristinatopic550@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.053T

SAŽETAK:

Predmet ovog istraživačkog rada jesu tri drame Aleksandra Popovića – Crvenkapa, Snežana i sedam patuljaka i Pepeljuga – koje će biti posmatrane iz dramskog ugla, tj. sagledaćemo inovativne postupke koji se pojavljuju preoblikovanjem bajke u dramsku formu. Akcenat će biti više na onome inovacijskom u novoj dramskoj formi: način na koji su izgrađeni junaci drame, kako funkcionišu prostor i vrijeme u drami, značaj groteske, udio fantastičnog, specifične jezičke forme itd. Metodom pažljivog čitanja (engl. close reading) izdvojićemo bitna mjesta u dramama kako bismo podkrijepili našu tezu – inovativne postupke – a pomoći će nam da otkrijemo i unutrašnje, samosvojne pojave u tekstu; tumačenja popularne kulture pomoći će nam u razotkrivnju značenjske slojevitosti teksta; opšti književnoteorijski pristup otkriće nam način na koji drama komunicira sa drugim žanrom. Rad bi trebalo da pokaže kako Popović kao dramski pisac za djecu kombinuje žanrove i traga za novim izražajnim sredstvima.

KLJUČNE REČI:

drama, bajka, fantastika, humor, groteska, jezik, parodija

LITERATURA:

IZVORI
 • Popović 1986: Popović, Aleksandar. Tri svetlice s pozornice. Beograd: Vuk Karadžić.
 • SNPrip – Srpske narodne pripovijetke sakupio ih i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, prema izdanju: Sabrana dela Vuka Karadžića, knj.3. priredio Miroslav Pantić, Beograd: Prosveta 1988.

***

 • Grim 1979: J. i V. Grim, Sabrane bajke. knj. I i II, preveli Božidar Zec i Milan Tabaković, Beograd: IP „Beograd“.
 • Perrault 1964: C. Perrault, Bajke. Zagreb: Izdavačko knjižarsko poduzeće „Mladost“.
LITERATURA
 • Zorić 2018: M. Zorić, „Jezička karakterizacija likova u ‘Snežani i sedam patuljaka’ Aleksandra Popovića“. Detinjstvo 1: 42–54 .
 • Jakšić-Provči 2003: B. Jakšić-Provči, „Estetska stvarnost u dramama za decu Aleksandra Popovića“. Detinjstvo 3–4: 42–46.
 • Jakšić-Provči 2012: B. Jakšić-Provči, Paralele i susretanja – Dušan Kovačević i Aleksandar Popović. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Kravljanac 2001: B. Kravljanac, Predgovor. Antologija srpske drame za decu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastvana sredstva 5–18.
 • Lešić 2008: Z. Lešić, Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik.
 • Ljuštanović 2015: J. Ljuštanović, Živeti među krhotinama sveta. Aleksandar Popović. Priredio Jovan Ljuštanović. Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti. Knj. 80. Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 7–24.
 • Marković 2003: S. Marković, „Šta je to ‘Drama za decu?’. Detinjstvo 3–4: 3–7. Mijić 2014: I. Mijić, „Fantastika u dramama za decu Aleksandra Popovića“. Detinjstvo 3: 13–24.
 • Miočinović 1978: M. Mirjana, Izabrane drame. Aleksndar Popović. Priredila Mirjana Miočinović, Beograd: Nolit, 5–29.
 • Mirković 1996: M. Mirković, „Cipelice u rerni“. Ekspres, 17.11.
 • Mlađenović 2017: M. Mlađenović U zamku zamki. Gradska biblioteka Karlo Bijelicki/ Zmajeve dečje igre: Sombor/Novi Sad.
 • Mlađenović 2005: M. Mlađenović, Scenske bajke Aleksandra Popovića. Novi Sad: Piperi – Pozorišni muzej Vojvodine.
 • Pešikan-Ljuštanović 2009: LJ. Pešikan-Ljuštanović, Kad je bila kneževa večera?: usmena književnost i tradicionalna kultura u srpskoj drami 20.veka. Novi Sad-Beograd: Pozorišni muzej Vojvodine-Altera.
 • Pešić-Hamović 2003: V. Pešić-Hmaović, „Ironija i bajka u dramama za decu Aleksandra Popovića“. Detinjstvo 3–4: 46–50.
 • Ristanović 2003: C. Ristanović, „Odlike dramskog stvaralaštva za djecu Aleksandra Popovića“. Detinjstvo 3–4: 46–50.
 • Selenić 1977: S. Selenić, „Savremena srpska drama“. Antologija savremene srpske drame, Priredio Slobodan Selenić. Beograd: Srpska književna zadruga, VII–LXXXI.
 • Selenić 1996: S. Selenić. „Novi simbol za stara sećanja“. Borba, 16.11.

***

 • Jolles 1978: A. Jolles, Jednostavni oblici. Zagreb: Biblioteka.
 • Kajoa 1971: R. Kajoa, „Od bajke do sience-fiction”. Književna kritika. Časopis za estetiku književnosti. br. 5–6: 61–63.
 • Lanson 1990: G. Lanson, ‘Komedija i farsa’. Teorija drame kroz stoljeća III. Priredio Zdenko Lešić. Sarajevo: Svjetlost.
 • Milovanović 2002: A. Milovanović, Srpska bajka u drami za decu. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Mlađenović 2009: M. Mlađenović, Odlike dramske bajke. Novi Sad: Sterijino pozorje – Pozorišni muzej Vojvodine.
 • Vuković 1996: N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks.
 • Slonimski 1990: A. Slonimski, ‘Humor i groteska’. Teorija drame kroz stoljeća III.
 • Priredio Zdenko Lešić. Sarajevo: Svjetlost.
 • Todorov 2012: C. Todorov, Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Službeni glasnik.