ПОЉУЉАНА ЦАРЕВИНА: ИЛИ О ИНОВАТИВНИМ СТВАРАЛАЧКИМ ПОСТУПЦИМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА У ДРАМСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ

Липар 76 (2021), (стр. 53-67)

АУТОР(И): Кристина Н. Топић

Е-АДРЕСА: kristinatopic550@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR76.053T

САЖЕТАК:

Предмет овог истраживачког рада јесу три драме Александра Поповића – Црвенкапа, Снежана и седам патуљака и Пепељуга – које ће бити посматране из драмског угла, тј. сагледаћемо иновативне поступке који се појављују преобликовањем бајке у драмску форму. Акценат ће бити више на ономе иновацијском у новој драмској форми: начин на који су изграђени јунаци драме, како функционишу простор и вријеме у драми, значај гротеске, удио фантастичног, специфичне језичке форме итд. Методом пажљивог читања (engl. close reading) издвојићемо битна мјеста у драмама како бисмо подкријепили нашу тезу – иновативне поступке – а помоћи ће нам да откријемо и унутрашње, самосвојне појаве у тексту; тумачења популарне културе помоћи ће нам у разоткривњу значењске слојевитости текста; општи књижевнотеоријски приступ откриће нам начин на који драма комуницира са другим жанром. Рад би требало да покаже како Поповић као драмски писац за дјецу комбинује жанрове и трага за новим изражајним средствима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

драма, бајка, фантастика, хумор, гротеска, језик, пародија

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Поповић 1986: Поповић, Александар. Три светлице с позорнице. Београд: Вук Караџић.
 • СНПрип – Српске народне приповијетке сакупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, према издању: Сабрана дела Вука Караџића, књ.3. приредио Мирослав Пантић, Београд: Просвета 1988.

***

 • Grim 1979: J. i V. Grim, Sabrane bajke. knj. I i II, preveli Božidar Zec i Milan Tabaković, Beograd: IP „Beograd“.
 • Perrault 1964: C. Perrault, Bajke. Zagreb: Izdavačko knjižarsko poduzeće „Mladost“.
ЛИТЕРАТУРА
 • Зорић 2018: М. Зорић, „Језичка карактеризација ликова у ‘Снежани и седам патуљака’ Александра Поповића“. Детињство 1: 42–54 .
 • Јакшић-Провчи 2003: Б. Јакшић-Провчи, „Естетска стварност у драмама за децу Александра Поповића“. Детињство 3–4: 42–46.
 • Јакшић-Провчи 2012: Б. Јакшић-Провчи, Паралеле и сусретања – Душан Ковачевић и Александар Поповић. Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Крављанац 2001: Б. Крављанац, Предговор. Антологија српске драме за децу. Београд: Завод за уџбенике и наствана средства 5–18.
 • Лешић 2008: З. Лешић, Теорија књижевности. Београд: Службени гласник.
 • Љуштановић 2015: Ј. Љуштановић, Живети међу крхотинама света. Александар Поповић. Приредио Јован Љуштановић. Антологијска едиција Десет векова српске књижевности. Књ. 80. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 7–24.
 • Марковић 2003: С. Марковић, „Шта је то ‘Драма за децу?’. Детињство 3–4: 3–7. Мијић 2014: И. Мијић, „Фантастика у драмама за децу Александра Поповића“. Детињство 3: 13–24.
 • Миочиновић 1978: М. Мирјана, Изабране драме. Алексндар Поповић. Приредила Мирјана Миочиновић, Београд: Нолит, 5–29.
 • Мирковић 1996: М. Мирковић, „Ципелице у рерни“. Експрес, 17.11.
 • Млађеновић 2017: М. Млађеновић У замку замки. Градска библиотека Карло Бијелицки/ Змајеве дечје игре: Сомбор/Нови Сад.
 • Млађеновић 2005: М. Млађеновић, Сценске бајке Александра Поповића. Нови Сад: Пипери – Позоришни музеј Војводине.
 • Пешикан-Љуштановић 2009: Љ. Пешикан-Љуштановић, Кад је била кнежева вечера?: усмена књижевност и традиционална култура у српској драми 20.века. Нови Сад-Београд: Позоришни музеј Војводине-Алтера.
 • Пешић-Хамовић 2003: В. Пешић-Хмаовић, „Иронија и бајка у драмама за децу Александра Поповића“. Детињство 3–4: 46–50.
 • Ристановић 2003: Ц. Ристановић, „Одлике драмског стваралаштва за дјецу Александра Поповића“. Детињство 3–4: 46–50.
 • Селенић 1977: С. Селенић, „Савремена српска драма“. Антологија савремене српске драме, Приредио Слободан Селенић. Београд: Српска књижевна задруга, VII–LXXXI.
 • Селенић 1996: С. Селенић. „Нови симбол за стара сећања“. Борбa, 16.11.

***

 • Jolles 1978: A. Jolles, Jednostavni oblici. Zagreb: Biblioteka.
 • Kajoa 1971: R. Kajoa, „Od bajke do sience-fiction”. Književna kritika. Časopis za estetiku književnosti. br. 5–6: 61–63.
 • Lanson 1990: G. Lanson, ‘Komedija i farsa’. Teorija drame kroz stoljeća III. Priredio Zdenko Lešić. Sarajevo: Svjetlost.
 • Milovanović 2002: A. Milovanović, Srpska bajka u drami za decu. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Mlađenović 2009: M. Mlađenović, Odlike dramske bajke. Novi Sad: Sterijino pozorje – Pozorišni muzej Vojvodine.
 • Vuković 1996: N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks.
 • Slonimski 1990: A. Slonimski, ‘Humor i groteska’. Teorija drame kroz stoljeća III.
 • Priredio Zdenko Lešić. Sarajevo: Svjetlost.
 • Todorov 2012: C. Todorov, Uvod u fantastičnu književnost. Beograd: Službeni glasnik.