ПРИНЦ ЕВГЕНИЈЕ САВОЈСКИ ИЗМЕЂУ ПАРИЗА, БЕЧА И БЕОГРАДА

Липар 75 (2021), (стр. 111-128)

АУТОР(И): Душко Ж. Лопандић

Е-АДРЕСА: dulopand@yahoo.com.br

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.111L

САЖЕТАК:

У раду се приказује лик и дело Евгенија Савојског, чувеног војсковође на прелазу XVII и XVIII века чије деловање је оставило траг у историји бројних земаља, од Аустрије, преко Немачке, Италије и Француске, до Србије. Биографија принца Евгенија има мултинацио- нални, „паневропски” карактер, имајући у виду да је потицао из италијанске породице (кне- жеви од Савоје), да је одгајен у окружењу француског краљевског двора, а да је служио три хабсбуршка цара (Леополда I, Јосипа I и Карла VI). У периоду након Другог светског рата, у периоду пораста популарности европске интеграције и сарадње, као и наднационалних идеја, долази до реинтерпретације историјске улоге Евгенија Савојског као архетипског лика

„панеевропљанина”. Полазећи од хипотезе да он заиста јесте био „херој европске културе” и

„градитељ Европе”, циљ нам је да покажемо повезаност животне и посебно војне биографије једне личности – Евгенија Савојског – са историјском еволуцијом српског народа крајем XVII века. У закључку показујемо да су период аустро-турских ратова у којима је учествовао принц Евгеније и његове велике победе над Турцима (Сента 1697, Петроварадин 1716, Бео- град 1717) имали изузетан утицај и значај на историју српског народа (Велика сеоба 1690). Велики број Срба је учествовао и у походима и биткама које је предводио Евгеније Савојски.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Евгеније Савојски, Велики бечки рат, Сеоба Срба, Битка код Београда

ЛИТЕРАТУРА:

Бешлин 2014: Б. Бешлин, Евгеније Савојски и његово доба, Нови Сад: Матица српска.

Ганте 2003: C. Gantet, Guerre, paix et construction des Etats, 1618–1714; Nouvelle histoire des relations internationales – 2, Paris: Seuil.

Хендерсон 1966: N. Henderson, Prince Eugen of Savoy, London: Weidenfeld & Nicolson.

Екмечић 2007: М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања; Историја Срба у Новом веку (1492–1992), Београд: Завод за уџбенике.

Лопандић 2013: D. Lopandić, Bitke za Balkan, Beograd: Arhipelag.

Лопандић 2015: D. Lopandić, Dinastije koje su vladale Evropom, Pančevo: Mali Nemo. Мермаз 1969: L. Mermaz, Les Hohenzolern, Lausanne: Ed. Rencontres

Пр. Ежен 2010: Eugène de Savoie, Mémoires du Prince Eugène de Savoie, écrits par lui-même (Apocryphe), Charleston: Nabu Press.

Самарџић 1991: С. Самарџић, Сеобе у српској историји, Време туђинске власти до 1739. Београд: Научна књига.

Ставријанос 2005: Л. Ставријанос, Балкан после 1453, Београд: Екилибриум. Станојевић 1976: Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата, Београд: Нолит. Кастелан 1991: G. Castellan, Histoire des Balkans, XIV-XX siècles, Paris: Fayard.