PARIZ U BEOGRADU

Lipar 75 (2021), (str. 73-83)

AUTOR(I): Jelena Đ. Marićević Balać

E-ADRESA: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.073MB

SAŽETAK:

Rad „Pariz u Beogradu (Pariz i francuska kultura u životu i delu Milorada Pavića)” predstavlja sliku prepleta piščeve biografije i bibliografije. Kako bi se osvetlio ovaj aspekt, građi je pristupljeno analitički i komparatistički. Uzeti su u obzir Pavićevi intervjui, autopoetički zapisi, pisma, prevodi, uvid u bibliografiju i zvaničnu biografiju, a zatim i njegovo književno delo. Pariz i francuska kultura jesu svojevrsna prizma za sagledavanje životnog puta Milorada Pavića, što je pronašlo i svoje prevodilačko, naučno i književno uobličenje. Pisac je francuski jezik osećao bliskim od detinjstva, što se odrazilo na oblikovanje njegovog stvaralačkog senzibiliteta – pisanje prvih književnih radova i prevođenje. Kasnije je lepo poznavanje francuskog jezika i kulture označilo početak njegove akademske karijere.

KLJUČNE REČI:

Pariz, Beograd, biografija, književnost, prevođenje, sudbina, kultura, jezik

LITERATURA:

Vladušić 2011: S. Vladušić, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.

Živković 2016: D. Živković, Otvoreni lavirinti: Eko i Pavić, Kragujevac: FILUM.

Jevtić 1990: M. Jevtić, Razgovori sa Pavićem, Beograd: Naučna knjiga. Mihajlović 1996: J. Mihajlović, Bibliografija Milorada Pavića, u: M. Pavić,

Anahoret u Njujorku: sabrane pesme, prir. Jasmina Mihajlović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Draganić, 165–415.

Pavić 1970: M. Pavić, Istorija srpske književnosti baroknog doba: XVII i XVIII vek, Beograd: Nolit.

Pavić 1971: M. Pavić, Vojislav Ilić i evropsko pesništvo, Novi Sad: Matica srpska.

Pavić 1976: M. Pavić, Jezičko pamćenje i pesnički oblik, Novi Sad: Matica srpska.

Pavić 1981: M. Pavić, Nove beogradske priče, Beograd: Nolit.

Pavić 1985: M. Pavić, Istorija, stalež i stil, Novi Sad: Matica srpska. Pavić 1990: M. Pavić, Kratka istorija Beograda, Beograd: Prosveta.

Pavić 1995: M. Pavić, Poslednja ljubav u Carigradu, Beograd: Prosveta.

Pavić 1997: M. Pavić, Dva pisma, Književnost, god. 51, knj. 102, sv. 1/2, (1997), 236–244.

Pavić 2001: M. Pavić, Iz prepiske sa Jelenom, Književni magazin, god. 1, br. 1, 2001, 19–20.

Pavić 2002: M. Pavić, Vrata sna [Gvozdena zavesa], Beograd: Dereta

Pavić 2005: M. Pavić, Roman kao država i drugi ogledi, prir. Jelena Pavić, Beograd: Plato

Pavić 2007: M. Pavić, Pozorište od hartije. Roman antologija ili Savremena svetska priča, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pavić 2008: M. Pavić, Unutrašnja strana vetra ili roman o Heri i Leandru, Beograd: Evro Giunti.

Pavić 2012: M. Pavić, Hazarski rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pavić 2014: M. Pavić, Mali je svet, prir. Aleksandar Jerkov, Beograd: Vulkan izdavaštvo.

Popović 1936: P. Popović, Četiri rajske reke, Glas srpske kraljevske akademije, 171/2, 88 (1936), poseban otisak.

Popović 2002: R. Popović, Prvi pisac trećeg milenija. Životopis Milorada Pavića, Beograd: Dereta.

Srebro 2018: M. Srebro, Kartezijanski duh i vizantijski „majstor akrobacija”: recepcija dela Milorada Pavića u Francuskoj, u: Milorad Pavić: stanovnik svetske književnosti, ur. Ivan Negrišorac, Novi Sad: Matica srpska, 3–28.

Šomlo 1990: A. Šomlo, Hazari, ili obnova vizantijskog romana. Razgovori sa Miloradom Pavićem, Beograd: BIGZ, SKZ, Narodna knjiga.