ПАРИЗ У БЕОГРАДУ

Липар 75 (2021), (стр. 73-83)

АУТОР(И): Јелена Ђ. Марићевић Балаћ

Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.073MB

САЖЕТАК:

Рад „Париз у Београду (Париз и француска култура у животу и делу Милорада Павића)” представља слику преплета пишчеве биографије и библиографије. Како би се осветлио овај аспект, грађи је приступљено аналитички и компаратистички. Узети су у обзир Павићеви интервјуи, аутопоетички записи, писма, преводи, увид у библиографију и званичну биографију, а затим и његово књижевно дело. Париз и француска култура јесу својеврсна призма за сагледавање животног пута Милорада Павића, што је пронашло и своје преводилачко, научно и књижевно уобличење. Писац је француски језик осећао блиским од детињства, што се одразило на обликовање његовог стваралачког сензибилитета – писање првих књижевних радова и превођење. Касније је лепо познавање француског језика и културе означило почетак његове академске каријере.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Париз, Београд, биографија, књижевност, превођење, судбина, култура, језик

ЛИТЕРАТУРА:

Владушић 2011: S. Vladušić, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.

Живковић 2016: Д. Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић, Крагујевац: ФИЛУМ.

Јевтић 1990: М. Јевтић, Разговори са Павићем, Београд: Научна књига. Михајловић 1996: Ј. Михајловић, Библиографија Милорада Павића, у: М. Павић,

Анахорет у Њујорку: сабране песме, прир. Јасмина Михајловић и Александар Јерков, Београд: Драганић, 165–415.

Павић 1970: М. Павић, Историја српске књижевности барокног доба: XVII и XVIII век, Београд: Нолит.

Павић 1971: М. Павић, Војислав Илић и европско песништво, Нови Сад: Матица српска.

Павић 1976: М. Павић, Језичко памћење и песнички облик, Нови Сад: Матица српска.

Павић 1981: М. Павић, Нове београдске приче, Београд: Нолит.

Павић 1985: М. Павић, Историја, сталеж и стил, Нови Сад: Матица српска. Павић 1990: М. Павић, Кратка историја Београда, Београд: Просвета.

Павић 1995: М. Павић, Последња љубав у Цариграду, Београд: Просвета.

Павић 1997: М. Павић, Два писма, Књижевност, год. 51, књ. 102, св. 1/2, (1997), 236–244.

Павић 2001: М. Павић, Из преписке са Јеленом, Књижевни магазин, год. 1, бр. 1, 2001, 19–20.

Павић 2002: М. Павић, Врата сна [Гвоздена завеса], Београд: Дерета

Павић 2005: М. Павић, Роман као држава и други огледи, прир. Јелена Павић, Београд: Плато

Павић 2007: М. Павић, Позориште од хартије. Роман антологија или Савремена светска прича, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Павић 2008: M. Pavić, Unutrašnja strana vetra ili roman o Heri i Leandru, Beograd: Evro Giunti.

Павић 2012: М. Павић, Хазарски речник, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Павић 2014: M. Pavić, Mali je svet, prir. Aleksandar Jerkov, Beograd: Vulkan izdavaštvo.

Поповић 1936: П. Поповић, Четири рајске реке, Глас српске краљевске академије, 171/2, 88 (1936), посебан отисак.

Поповић 2002: Р. Поповић, Први писац трећег миленија. Животопис Милорада Павића, Београд: Дерета.

Сребро 2018: М. Сребро, Картезијански дух и византијски „мајстор акробација”: рецепција дела Милорада Павића у Француској, у: Милорад Павић: становник светске књижевности, ур. Иван Негришорац, Нови Сад: Матица српска, 3–28.

Шомло 1990: A. Šomlo, Hazari, ili obnova vizantijskog romana. Razgovori sa Miloradom Pavićem, Beograd: BIGZ, SKZ, Narodna knjiga.