ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ

Липар 75 (2021), (стр. 13-26)

АУТОР(И): Ана М. Вујовић

Е-АДРЕСА: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR75.013V

САЖЕТАК:

Место и улога Париза и Берлина као престоница две централне европске државе, али и као престоница културних збивања у првој половини 20. века, а посебно у периоду између два светска рата, могу се проучавати из различитих аспеката. Њихова креативна енергија и снажан културни утицај који су имали на остатак света несумњиви су, и пре и после овог периода. Желели бисмо да у овом раду наведемо основне елементе њихових културних активности, упоредимо њихове културне акције и издвојимо оно што их је чинило толико привлачним за друге земље. Циљ рада је да анализира утицај ове две престонице и државе на културне прилике у тадашњој Србији као делу Краљевине Југославије и у њеној престоници Београду, посебно имајући у виду врло различите полазне тачке у односима према поменутим земљама: док је Француска била традиционални савезник и велики пријатељ после Првог светског рата, однос према Немачкој био је знатно другачији и оптерећен ратним сукобима и страдањима. Закључак је да је у датом периоду доминантан био културни утицај Француске која је сматрана пријатељем коме се неки пропусти могу и опростити, док се, с друге стране, на Немачку дуго гледало са подозрењем, а потом су се развили веће поверење и сарадња, који су на крају опет доведени у питање у предвечерје новог светског рата.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Париз, Берлин, Француска, Немачка, међуратни период, културни утицај, Србија

ЛИТЕРАТУРА:

Cvetković 2010: V. Cvetković, „La présence économique de la France en Yougoslavie 1918-1940”, in: La Serbie et la France – une alliance atypique, dir. Dušan Bataković, Belgrade: Académie serbe dessciences et des arts, Institut des Etudes balkaniques, 557–576.

Šotra 2008: T. Šotra, „Autour de la francophonie et de la francophilie en Serbie”; The Romance Balkans, Belgrade: Collection of papers, Institute for Balkan Studies, 339–350.

Wolton 2003: D. Wolton, L’Autre Mondialisation, Paris: Flammarion.

Вујовић 2011: А. Вујовић, Српско-француска културна сусретања, Београд: Учитељски факултет.

Вујовић 2019: А. Вујовић, Феномен француског културног утицаја у међуратној Југославији, Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 196–214.

Гашић 2005: Р. Гашић,  Београд у ходу ка Европи. Културни утицаји Британије  и Немачке на београдску елиту 1918–1941, Београд: Институт за савремену историју.

Звијер 2018: Н. Звијер. Кратак осврт на неолибералну агенду у култури. Србија у условима кризе неолибералног облика капиталистичке регулације, 95–107. ‹https:// www.researchgate.net/publication/332472330_Kratak_osvrt_na_neoliberalnu_ agendu_u_kulturi›. 01.05.2020.

Ибровац 1940: М. Ибровац, „Српски ђаци у Француској”, Књига о Француској, Београд: Друштво пријатеља Француске.

Урошевић 2019: М. Урошевић, Дијалектика доминације и отпора у студијама културе, Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 369– 390.

Шобе 2014: Ф. Шобе, Л. Мартен, Међународни културни односи, Београд: КЛИО.