POETIKA I LJUBAV U „LIRICI ITAKE“ MILOŠA CRNJANSKOG

Lipar 74 (2021), (str. 119-127)

AUTOR(I): Marija D.  Isailović

E-ADRESA: marija.ts@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.119I

SAŽETAK:

 

U ovom radu bavićemo se na sistematičan način pitanjem prisustva ljubavnog konteksta u Lirici Itake, imajući u vidu da se koncepcija ljubavi u ovom delu može posmatrati sa više aspekata. Predstavićemo na koji način autor, u jednom delu svog pesništva, radikalno odbacuje ljubav i usmerava je na predmet blasfemije, koja je, prema njegovom uverenju, umetnički opravdana. Pokazaćemo i to kako autor zapravo pokazuje da prema tradiciji ljubavi gaji parodičan i sarkastičan odnos, ali ne poričući njeno samo postojanje, pa ni mogućnost njenog ostvarenja. Oslanjajući se na autorovu estetiku lirskog koja podrazumeva i estetiku o životu, prirodi, ženi i ljubavi, pokazaćemo da autor u pesmama sa temom ljubavi povezuje lirske emocije sa ličnim doživljajima, dajući ne samo estetski pečat svojoj poeziji, već i svoju filozofiju ljubavi i žene.

KLJUČNE REČI:

Crnjanski, Lirika Itake, ljubavna lirika, žena, blasfemija

LITERATURA:

Izvori

Crnjanski 1978: M. Crnjanski, Lirika Itake, u: S. Velmar Janković (prir.),

Sabrane pesme Beograd: Srpska književna zadruga.

Literatura

Gluščević 1972: Z. Gluščević, Magijsko-utopijska horizontala i zvezdano- eterična vertikala, u: P. Palavestra, S. Radulović (ured.), Književno delo Miloša Crnjanskog, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 21–34.

Maricki Gađanski 1972: K. Maricki Gađanski, Povratak ratnika, u: P. Palavestra, S. Radulović (ured.), Književno delo Miloša Crnjanskog. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 69–76.

Petković 1994: N. Petković, Lirika Miloša Crnjanskog, Beograd: Tersit.

Petković 1996: N. Petković, Lirske epifanije Miloša Crnjanskog, Beograd: Srpska književna zadruga.

Petrov 1971: A. Petrov, Poezija Crnjanskog i srpsko pesništvo, Beograd: Vuk Karadžić.

Tešić 1993: G. Tešić, Pogovor, u: G. Tešić (prir.), Lirika Itake i komentari, Novi Sad: Svetovi, 273–277.

Šutić 1972: M. Šutić, Estetika lirskog u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog, u: P. Palavestra, S. Radulović (ured.), Književno delo Miloša Crnjanskog, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 35–50.