ПОЕТИКА И ЉУБАВ У „ЛИРИЦИ ИТАКЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 74 (2021), (стр. 119-127)

АУТОР(И): Марија Д.  Исаиловић

Е-АДРЕСА: marija.ts@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.119I

САЖЕТАК:

 

У овом раду бавићемо се на систематичан начин питањем присуства љубавног контекста у Лирици Итаке, имајући у виду да се концепција љубави у овом делу може посматрати са више аспеката. Представићемо на који начин аутор, у једном делу свог песништва, радикално одбацује љубав и усмерава је на предмет бласфемије, која је, према његовом уверењу, уметнички оправдана. Показаћемо и то како аутор заправо показује да према традицији љубави гаји пародичан и саркастичан однос, али не поричући њено само постојање, па ни могућност њеног остварења. Ослањајући се на ауторову естетику лирског која подразумева и естетику о животу, природи, жени и љубави, показаћемо да аутор у песмама са темом љубави повезује лирске емоције са личним доживљајима, дајући не само естетски печат својој поезији, већ и своју филозофију љубави и жене.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Црњански, Лирика Итаке, љубавна лирика, жена, бласфемија

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

Црњански 1978: М. Црњански, Лирика Итаке, у: С. Велмар Јанковић (прир.),

Сабране песме Београд: Српска књижевна задруга.

Литература

Глушчевић 1972: З. Глушчевић, Магијско-утопијска хоризонтала и звездано- етерична вертикала, у: П. Палавестра, С. Радуловић (уред.), Књижевно дело Милоша Црњанског, Београд: Институт за књижевност и уметност, 21–34.

Марицки Гађански 1972: К. Марицки Гађански, Повратак ратника, у: П. Палавестра, С. Радуловић (уред.), Књижевно дело Милоша Црњанског. Београд: Институт за књижевност и уметност, 69–76.

Петковић 1994: Н. Петковић, Лирика Милоша Црњанског, Београд: Терсит.

Петковић 1996: Н. Петковић, Лирске епифаније Милоша Црњанског, Београд: Српска књижевна задруга.

Петров 1971: А. Петров, Поезија Црњанског и српско песништво, Београд: Вук Караџић.

Тешић 1993: Г. Тешић, Поговор, у: Г. Тешић (прир.), Лирика Итаке и коментари, Нови Сад: Светови, 273–277.

Шутић 1972: М. Шутић, Естетика лирског у стваралаштву Милоша Црњанског, у: П. Палавестра, С. Радуловић (уред.), Књижевно дело Милоша Црњанског, Београд: Институт за књижевност и уметност, 35–50.