FANTASTIČNA PRIPOVETKA MILORADA POPOVIĆA ŠAPČANINA

Lipar 74 (2021), (str. 89-101)

AUTOR(I): Sonja S. Đorić

E-ADRESA: sonjadjoric1993@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.089DJ

SAŽETAK:

Predmet rada predstavlja analiza problema fantastike i fantastičnog u delu Milorada Popovića Šapčanina koje je ostalo zanemareno u domaćoj nauci o književnosti. Korpus koji ulazi u domen istraživanja čine tekstovi: Bogoslov (1877), Opasan drug (1881), Stari, pisaći sto (1881), Seni (1902). Segment rada posvećen je kontekstualnom pozicioniranju autora i pregledu vladajućih stavova o interakciji modaliteta realističkog i fantastičnog. Primarni cilj jeste koncipiranje osnovnih semantičkih postavki fantastične proze M. P. Šapčanina, dok je sekundarni cilj čitanje, tumačenje i revalorizacija dela.

KLJUČNE REČI:

fantastika, M. P. Šapčanin, realizam, modalitet realističkog, modalitet fantastičnog

LITERATURA:

Ajdačić 2015: D. Ajdačić, Predstave o đavolu u ruskoj, ukrajinskoj, poljskoj     i srpskoj književnosti devetnaestog veka, Beograd: Književna istorija, 157, Beograd, 75–100.

Velmar-Janković 1989: Velmar-Janković, Svetlana, O ’opisima’ sna u prozi Pere Todorovića, Ilije Vukićevića i Milete Jakšića, u: P. Palavestra (ured.), Srpska fantastika: Natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti, Beograd: SANU, 369–383.

Vukićević 2005a: D. Vukićević, Srpska realistička pripovetka i bajka (tipovi veza), Novi Sad: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LIII, sv. 1−3, Novi Sad, 373–387.

Vukićević 2005b: D. Vukićević, Srpska realistička pripovetka i folklorna tradicija, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, god 53, br. 1–3, Novi Sad, 593–601.

Vukićević 2005v: D. Vukićević, Etnološka interpretacija književnog teksta – mogućnosti etnološkog dekodiranja realističkog sižea, Beograd: Književnost i jezik, god. 52, br. 3–4, Beograd, 271–284.

Vukićević 2007: D. Vukićević, Obeležja realističkog pripovedača, u: D. Ivanić (ured.), Srpska realistička priča, knj. 2, Kragujevac: Skupština grada: Univerzitet, Filološko-umetnički fakultet, 7–21.

Deretić 2002: J. Deretić, Istorija srpske književnosti, Beograd: Prosveta.

Doležel 1997: L. Doležel, Narativni svetovi, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 83–87.

Đorđević 1953: T. Đorđević, Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju; Vampir i druga bića u našem narodnom verovanju i predanju, Beograd: Srpska akademija nauka.

Đorđević 2015: T. Đorđević, Đavo u našem narodnom verovanju, Beograd:

Književna istorija, god 47, br. 157, Beograd, 9–44.

Živković 1994: D. Živković, Evropski okviri srpske književnosti II, Beograd: Prosveta.

Živković, Flašar i dr. 2001: D. Živković i dr. Rečnik književnih termina, Banja Luka: Romanov.

Ivanić, Vukićević 2007: D. Ivanić, D. Vukićević, Ka poetici srpskog realizma, Beograd: Zavod za udžbenike.

Ivanić 1976: D. Ivanić, Srpska pripovijetka između romantike i realizma (1865–1875), Beograd: Institut za književnost i umetnost.

Ivanić 1987: D. Ivanić, Sižejni izazov stvarnosti, u: Milorad Popović Šapčanin, Ljudi starog kova: pripovetke, IRO Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad, 5–23.

Ivanić 2015: D. Ivanić, Satana/đavo u novoj srpskoj književnosti (od baroka do realizma i moderne), Beograd: Književna istorija, god 47, br. 157, Beograd, 53–74.

Kulišić i dr. 1970: Š. Kulišić i dr., Srpski mitološki rečnik, Beograd: Nolit.

Margolin 1997: J. Margolin, Jedinke u narativnim svetovima: jedna ontološka pretpostavka, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 88–100.

Milosavljević  Milić  2016:  S.  Milosavljević  Milić,  Virtuelni  narativ:  Ogledi  iz kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet; Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Pavlović 1989a: M. Pavlović, Fantastika u antropološkom ključu, u: P. Palavestra (ured.), Srpska fantastika: Natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti, Beograd: SANU, 3−8.

Radin 1989b: A. Radin, Tipovi transpozicije vampirskog motiva u srpskoj proznoj književnosti, u: P. Palavestra (ured.), Srpska fantastika: Natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti, Beograd: SANU, 261–275.

Rajan 1986: M–L. Ryan, Embedded narratives and tellability, University Park: Style. vol. 20, no. 3, 319–340.

Skerlić 1913: J. Skerlić, M. P. Šapčanin: književna studija, u: J. Skerlić,

Pisci i knjige, knj. 6, Beograd: [b. i.], 1–47.

Stefanović Karadžić 1852: V. S. Karadžić, Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima, Beč: Štamparija jermenskog manastira.

Todorov 2010: C. Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Beograd: Službeni glasnik. Džekson 1981: J. Rosemary, Fantasy: The Literature of Subversion, London: Routledge.

Izvori

Šapčanin 1932a: M. P. Šapčanin, Bogoslov, u: M. P. Šapčanin, Celokupna dela, knj. 3, Beograd: Narodna prosveta, 261–303.

Šapčanin 1932b: M. P. Šapčanin, Opasan drug, Stari, pisaći sto, u: M. P. Šapčanin, Celokupna dela, knj. 4, Beograd: Narodna prosveta, 343–363, 325–343.

Šapčanin 1932v: M. P. Šapčanin, Seni, u: M. P. Šapčanin, Celokupna dela, knj. 5, Beograd: Narodna prosveta, 129–159.