ФАНТАСТИЧНА ПРИПОВЕТКА МИЛОРАДА ПОПОВИЋА ШАПЧАНИНА

Липар 74 (2021), (стр. 89-101)

АУТОР(И): Соња С. Ђорић

Е-АДРЕСА: sonjadjoric1993@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.089DJ

САЖЕТАК:

Предмет рада представља анализа проблема фантастике и фантастичног у делу Милорада Поповића Шапчанина које је остало занемарено у домаћој науци о књижевности. Корпус који улази у домен истраживања чине текстови: Богослов (1877), Опасан друг (1881), Стари, писаћи сто (1881), Сени (1902). Сегмент рада посвећен је контекстуалном позиционирању аутора и прегледу владајућих ставова о интеракцији модалитета реалистичког и фантастичног. Примарни циљ јесте конципирање основних семантичких поставки фантастичне прозе М. П. Шапчанина, док је секундарни циљ читање, тумачење и ревалоризација дела.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фантастика, М. П. Шапчанин, реализам, модалитет реалистичког, модалитет фантастичног

ЛИТЕРАТУРА:

Ајдачић 2015: Д. Ајдачић, Представе о ђаволу у руској, украјинској, пољској     и српској књижевности деветнаестог века, Београд: Књижевна историја, 157, Београд, 75–100.

Велмар-Јанковић 1989: Велмар-Јанковић, Светлана, О ’описима’ сна у прози Пере Тодоровића, Илије Вукићевића и Милете Јакшића, у: П. Палавестра (уред.), Српска фантастика: Натприродно и нестварно у српској књижевности, Београд: САНУ, 369–383.

Вукићевић 2005а: Д. Вукићевић, Српска реалистичка приповетка и бајка (типови веза), Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LIII, св. 1−3, Нови Сад, 373–387.

Вукићевић 2005б: Д. Вукићевић, Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција, Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик, год 53, бр. 1–3, Нови Сад, 593–601.

Вукићевић 2005в: Д. Вукићевић, Етнолошка интерпретација књижевног текста – могућности етнолошког декодирања реалистичког сижеа, Београд: Књижевност и језик, год. 52, бр. 3–4, Београд, 271–284.

Вукићевић 2007: Д. Вукићевић, Обележја реалистичког приповедача, у: Д. Иванић (уред.), Српска реалистичка прича, књ. 2, Крагујевац: Скупштина града: Универзитет, Филолошко-уметнички факултет, 7–21.

Деретић 2002: Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Просвета.

Долежел 1997: L. Doležel, Narativni svetovi, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 83–87.

Ђорђевић 1953: Т. Ђорђевић, Вештица и вила у нашем народном веровању и предању; Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању, Београд: Српска академија наука.

Ђорђевић 2015: Т. Ђорђевић, Ђаво у нашем народном веровању, Београд:

Књижевна историја, год 47, бр. 157, Београд, 9–44.

Живковић 1994: Д. Живковић, Европски оквири српске књижевности II, Београд: Просвета.

Живковић, Флашар и др. 2001: D. Živković i dr. Rečnik književnih termina, Banja Luka: Romanov.

Иванић, Вукићевић 2007: Д. Иванић, Д. Вукићевић, Ка поетици српског реализма, Београд: Завод за уџбенике.

Иванић 1976: Д. Иванић, Српска приповијетка између романтике и реализма (1865–1875), Београд: Институт за књижевност и уметност.

Иванић 1987: Д. Иванић, Сижејни изазов стварности, у: Милорад Поповић Шапчанин, Људи старог кова: приповетке, ИРО Братство-Јединство, Нови Сад, 5–23.

Иванић 2015: Д. Иванић, Сатана/ђаво у новој српској књижевности (од барока до реализма и модерне), Београд: Књижевна историја, год 47, бр. 157, Београд, 53–74.

Кулишић и др. 1970: Ш. Кулишић и др., Српски митолошки речник, Београд: Нолит.

Марголин 1997: J. Margolin, Jedinke u narativnim svetovima: jedna ontološka pretpostavka, Beograd: Reč: časopis za književnost i kulturu, god. 4, br. 30, Beograd, 88–100.

Милосављевић  Милић  2016:  S.  Milosavljević  Milić,  Virtuelni  narativ:  Ogledi  iz kognitivne naratologije, Niš: Filozofski fakultet; Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Павловић 1989а: М. Павловић, Фантастика у антрополошком кључу, у: П. Палавестра (уред.), Српска фантастика: Натприродно и нестварно у српској књижевности, Београд: САНУ, 3−8.

Радин 1989б: А. Радин, Типови транспозиције вампирског мотива у српској прозној књижевности, у: П. Палавестра (уред.), Српска фантастика: Натприродно и нестварно у српској књижевности, Београд: САНУ, 261–275.

Рајан 1986: M–L. Ryan, Embedded narratives and tellability, University Park: Style. vol. 20, no. 3, 319–340.

Скерлић 1913: Ј. Скерлић, М. П. Шапчанин: књижевна студија, у: Ј. Скерлић,

Писци и књиге, књ. 6, Београд: [б. и.], 1–47.

Стефановић Караџић 1852: В. С. Караџић, Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, Беч: Штампарија јерменског манастира.

Тодоров 2010: C. Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Beograd: Službeni glasnik. Џексон 1981: J. Rosemary, Fantasy: The Literature of Subversion, London: Routledge.

Извори

Шапчанин 1932а: М. П. Шапчанин, Богослов, у: М. П. Шапчанин, Целокупна дела, књ. 3, Београд: Народна просвета, 261–303.

Шапчанин 1932б: М. П. Шапчанин, Опасан друг, Стари, писаћи сто, у: М. П. Шапчанин, Целокупна дела, књ. 4, Београд: Народна просвета, 343–363, 325–343.

Шапчанин 1932в: М. П. Шапчанин, Сени, у: М. П. Шапчанин, Целокупна дела, књ. 5, Београд: Народна просвета, 129–159.