SLIKA PORODICE U DRAMAMA „VRAT OD STAKLA“ BILJANE SRBLJANOVIĆ I „TRI ZIME“ TENE ŠTIVIČIĆ

Lipar 74 (2021), (str. 45-65)

AUTOR(I): Katarina M. Savković

E-ADRESA: katjasavkovic92@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.045S

SAŽETAK:

Uzimajući u obzir vreme nastanka dela, kroz razmatranje šireg konteksta, preko osnovnih dramskih postupaka, u radu ćemo analizirati dramske tesktove Vrat od stakla Biljane Srbljanović i Tri zime Tene Štivičić. Fokus komparativno zasnovanog tumačenja u tim izdvojenim dramama je slika porodice, koju ćemo osvetliti jednim širim, ali obuhvatnim istorijskim uslovima života. Interpretacija je usmerena na predočavanje dramskih postupaka, oblikovanja porodičnih relacija i karakterizacije likova. Sastavni deo analize je sagledavanje svih transformacija i posledica koje porodice trpe usled društveno- političkih, odnosno istorijskih promena. Posredstvom interpretacije dramskih tekstova izdvojenih dramskih spisateljica skreće se pažnja i na političku dinamiku i paradokse SFR Jugoslavije i vremena neposredno nakon njenog raspada. Rad je organizovan komparativno i uz specifično sužavanje „koncentičnih krugova”, tj. okvira u kojima se realizuje porodični i individualni život junaka (istorija, politika, društvo), a mi ćemo nastojati da uvidimo u kojoj meri se uloga porodice promenila usled različitih društveno-istorijskih i političkih okolnosti u kojima se našla.

KLJUČNE REČI:

porodica, društvo, politika, istorija, sloboda izbora, migracije

LITERATURA:

Ajdačić, Dejan. ,,Savremena srpska drama”. Rastko.rs. ‹https://www.rastko.rs/rastko/delo/12160›. 17.09.2020.

Barać 2010: S. Barać, Majke i ćerke u dramam Biljane Srbljanović, u: D. Bošković (ured.) Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. II, Žene: rod, identitet, književnost, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 500–513.

Bond 2011: E. Bond, Zločin 21. veka, Beograd: Arhipelag.

Gvozden 2005: V. Gvozden, Činovi prisvajanja: od teorije ka pragmatici teksta, Novi Sad: Svetovi.

Glovacki 2013: J. Glovacki, Antigona u Njujorku, Beograd: Arhipelag.

Jovanović 2013: J. Jovanović, Slika porodice u Skakavcima Biljane Srbljanović, Vranje: Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, god. 4, 297–305.

,,Leksika moderne i savremene drame” : istraživanje grupe „Poetika moderne i savremene drame” iz Instituta za pozorišne studije Univerziteta Pariz III / priredio Žan-Pjer Sarazak u saradnji sa K. Nogret … [et al.] ; s francuskog prevela Mirjana Miočinović, KOV, Vršac, 2009.

RSJ 2011: Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad: Matica srpska Sondi 1995: P. Sondi, Teorija moderne drame, Beograd: Lapis.

Srbljanović 2018: B. Srbljanović, Vrat od stakla, Beograd: Jugoslovensko dramsko pozorište.

Štivičić 2016: T. Štivičić, Tri zime, Zagreb: Hena com.

Weber-Kapusta, Danijela. Drama i zbilja u hrvatskoj književnosti na izmaku 20. i početku 21. stoljeća. str. 401. Dani Hvarskoga kazališta, vol. 40, br. 1, 2014, str. 397–412. ‹https://hrcak.srce.hr/122898.›. 14.08.2020.