САКРАЛНИ СВЕТ СТАРИХ ВРАЊАНАЦА

Липар 74 (2021), (стр. 29-44)

АУТОР(И): Наташа Ж. Ивковић

Е-АДРЕСА: natasaivkovic13@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.029I

САЖЕТАК:

У раду се анализира мотив свадбе у роману Нечиста крв Борисава Станковића из угла еротолошке теорије Жоржа Батаја. Свадба се посматра као светковина која за циљ има психоеротско растерећење појединца. Еротика која се ту испољава има кључну улогу у профилисању двеју различитих култура, варошке и сеоске, оличених у ефенди Митиној и газда Марковој породици. Упоређивањем варошке и сеоске свадбе уочавају се дистинктивна обележjа еротикe двеју култура, уједно и разлике у карактеру и циљу светковине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Нечисте крв, сакрално, светковина, свадба, еротика, жртва

ЛИТЕРАТУРА:

Адамовски, Јан – „Семантика и организација простора свадбеног обреда (територија, пунктови, пут)“, у: „Кодови словенских култура“, 1998, бр. 3, стр. 14-26.

Батај, Жорж – Еротизам, ‘’БИГЗ’’, Београд, 1980.

Вукановић, Татомир Р. – Етнографија и фолклор у књижевном стваралаштву Борисава Станковића (сепарат), Врање, 1972 („Врањски гласник, књ. VIII)

Вукићевић, Драгана – „Метафоричност смрти у роману Нечиста крв Борисава Станковића“, у: Slavica Wratislaviensia CLXVIII, 2019, стр. 475-483.

Глушчевић, Зоран – „Психодинамички рад Ероса у делима Борисава Станковића“,

Књижевност, Београд, 1985, бр. 1-2 (I), стр. 297-322.

Детелић, Мирјана – Митски простор и епика, Београд: САНУ, 1972.

Ђинђић, Славољуб – „Турско Врање у делу Боре Станковића“, у: „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“, Београд, 1972, књ. 38, св. ½, стр. 28-53.

Жирар, Рене – „Дионис“, у: „Култура“, 73-74-75, 1986, ср. 61-68. Јанићијевић, Јован – У знаку Молоха. – Београд: Вајат, 1986.

Кајоа, Роже – „Теорија празника“, у: „Култура“, 73-74-75, 1986, стр. 32-61

Панић, Владислав – Психоанализа ‘’Нечисте крви’’, Загреб: Медицинска књига,1985.

Пенчић, Сава – „Маргиналије о Бори“, у: Критичке алтернативе, Приштина: Јединство,1983, стр. 292-301.

Петковић, Новица – Два српска романа, Београд: Народна књига, 1988.

Петковић, Новица – „Први модеран српски роман“, предговор у: Борисав Станковић, Нечиста крв, Београд: БИГЗ, 1990.

Скерлић, Јован – „Б.Станковић: Нечиста крв“ у: Писци и књиге II. Сабрана дела, књига пета. – Београд: Просвета, 1964, стр. 187-189.

Станковић Борисав – Нечиста крв, Београд: БИГЗ, 1990.

Фројд, Сигмунд – Тумачење снова I-II, Одабрана дела С.Фројда, књ. VI-VII, Нови Сад: Матица српска, 1979.

Шевалије, Жан/Гирбран Ален – Рјечник симбола, Нови Сад: Stylos: Киша, 2004.