ISTORIJSKI RAZVOJ NASTAVE VEŠTINE PISANJA: EKSPRESIVNI, KOGNITIVNI, SOCIOLOŠKI I DISKURSNI PERIOD

Lipar 73 (2020), (str. 159-177)

AUTOR(I): Branka L. Milenković

E-ADRESA: branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.159M

SAŽETAK:

Pisanje, kao aktivnost, paralelno se može sagledati sa stanovišta same prirode nastave ove veštine, ali isto tako sa stanovišta pisanja na stranom jeziku, što iziskuje viši stepen kognitivne angažovanosti. Teoretičari su saglasni da pisanje i na maternjem i na stranom jeziku podjednako zahteva sistematičan pristup i da je pisanje veština koja se podučava i koju su učenici u mogućnosti da savladaju kroz različite metode nastavnih aktivnosti. Od tradicionalnog ka savremenom pristupu u nastavi veštine pisanja, u kontekstu engleskog kao drugog/stranog jezika, možemo sagledati razvoj brojnih teorijskih stanovišta. Odatle i predmet ovog rada predstavlja pomeranje sa pristupa pisanje kao proizvod ka pristupu pisanje kao proces u nastojanju da analiziramo razvojni put nastave veštine pisanja kroz teorijsko pomeranje sa tradicionalnih ka savremenim metodama u nastavi. Cilj rada je da istorijskim osvrtom kroz ekspresivni, kognitivni, sociološki i diskursni period ukažemo na razvoj pisanja kao proces i na doprinos teoretičara i nastavnika engleskog jezika koji su pomerili težište naučne i nastavne prakse ka elementima višeg reda u nastavi veštine pisanja. Rezultati analize rada mogu doprineti pojedinačnoj nastavnoj praksi, ali i institucionalnoj politici ka metodama rada u nastavi veštine pisanja.

KLJUČNE REČI:

pisanje kao proces, ekspresivni period, kognitivni period, sociološki period, diskursni period

LITERATURA:

Berajter i Skardamalija 1987: C. Bereiter & M. Scardamalia, The Psychology of Written Composition, New York and London: Routledge.

Grejb i Kaplan 1996: W. Grabe & R. B. Kaplan, Theory and Practice of Writing, An Applied Linguistics Perspective, Addison Wesley Longman.

Elbou 1973: P. Elbow, Writing without teachers, Oxford: OUP.

Haris i Grem 1996: K.R. Harris & S. Graham, Making the Writing Process Work – Strategies for Composition & Self-Regulation, Cambridge, Massachusetts: Brookline Books.

Karter i Nunan (Ur.) 2001: R. Carter & D. Nunan (eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge: CUP.

Kelog 1994: R. T. Kellogg, The Psychology of Writing, New York, Oxford: OUP.

Larsen-Frimen 2000: D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, New York: OUP.

Nunan 1995: D. Nunan, Language Teaching Methodology, A textbook for Teachers, Hertfordshire: Prentice Hall International.

Omali i Pirs 1996: M. J. O’Malley & L. V. Pierce, Authentic  Assessment  for English Language Learners, Practical Approaches for Teachers, USA: Addison-Wesley Publishing.

Rejd 1993: J.M. Reid, Teaching ESL Writing, USA, University of Wyoming: Prentice Hall Regents.

Svejlz i Fik 1994: J.M. Swales & C.B. Feak, Academic Writing for Graduate Students, Michigan: The University of Michigan Press.

Selse-Mersija 2001: M. Celce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, USA: Heinle & Heinle.

Silva 2001: T. Silva (ed.), On Second Language Writing, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Konsultovani linkovi:

Bergstrom, Robert F., ’Chapter 10: Piaget and Teaching Composition’ (1982). Essays from and about the ADAPT Program. Paper 17. http://digitalcommons.unl.edu/ adaptessays/17 preuzeto 4. 2. 2014. godine

http://gsi.berkley.edu/teachingguide/theories/piaget.html preuzeto 4. 2. 2014. godine