СЛОБОДАН СЕЛЕНИЋ И СРПСКА ДРАМА (УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА

Липар 72 (2020), стр. 203-213

АУТОР(И): Милена Ж. Кулић

Е-АДРЕСА: milenakulic1@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.203K

САЖЕТАК:

Позоришне критике Слободана Селенића, иако се критиком бавио свега шеснаест година, остале су као траг значајне позоришно-драмске епохе. Овај текст представља увод у проучавање есејистичког дискурса Слободана Селенића, не излазећи из оквира позоришне уметности Слободана Селенића, а с посебном пажњом на ауторе попут Ђ. Лебовића, Ј. Стерије Поповића, Л. Костића, Б. Станковића, Б. Нушића, М. Црњанског, Б. М. Михиза и Б. Пекића. У раду су као пример послужили значајни и карактеристични књижевно-историјски и позоришни елементи Селенићевог рада, а посебна истраживачка пажња усмерена је ка текстовима који су посвећени српским драмским писцима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

позоришна критика, театрологија, српска драма, позориште, есеј

ЛИТЕРАТУРА:

Брђанин 2009: Б. Брђанин, „О грешкама или о датовању и вредновању”, Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова, (ур. Пијановић, Јерков), Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник.

Гордић Петковић 2009: В. Гордић Петковић, „Идентитет и фарса: драме Борислава Пекића”, Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова, (ур. Пијановић и Јерков), Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник.

Јованов 2006: С. Јованов, „Горе је доле, или маска свих маски”, Роботи и сабласти: избор из необјављених драма, Нови Сад: Соларис.

Лазић 2013: Р. Лазић, Трактат о критици (дијалози са критичарима о критици представљачких уметности), Београд: Библиотека драмских уметности.

Миочиновић 2001: М. Миочиновић, „Позоришна критика”, у: Речник књижевних термина, главни и одговорни уредник Драгиша Живковић, Бања Лука: Романов.

Марјановић 2000: П. Марјановић, „Пред вратима пакла (Ђорђе Лебовић и Александар Обреновић, Небески одред)”, Српски драмски писци 20. столећа. Нови Сад: Матица српска.

Палавестра 1972: П. Палавестра, Послератна српска књижевност, Београд: Просвета.

Пашић 2004: Ф. Пашић, „Слободан Селенић, критичар домаће драме”, Споменица Слободана Селенића, Београд: Српска академија наука и уметности.

Палавестра 1998: П. Палавестра, Јеврејски писци у српској књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност.

Радоњић 2017: М. М. Радоњић, „Савремена српска драма; основни појмови       и временско одређење”. Бегунци из безнађа: Драмски опус Виде Огњеновић у контексту савремене српске драматургије и књиижевне традиције, Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.

Селенић 1977: С. Селенић, Антологија савремене српске драме (Предговор), Београд: Српска књижевна задруга.

Стаменковић 1987: В. Стаменковић, „Игра око живота и смрти” (Небески одред Ђорђа Лебовића и Александра Обреновића у Српском народном позоришту)”, Позориште у драматизованом друштву, Београд: Просвета.

Селенић 2005: С. Селенић, Драмско доба. Позоришне критике 1956–1978, Приредио Феликс Пашић, Нови Сад: Стеријино позорје.

Селенић 1977: С. Селенић, „Предговор”, Савремена српска драма, Антологија савремене српске драме, Београд: СКЗ.

Фотез 1944: M. Fotez, Theatralia: članci i putopisi, Zagreb: Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda.