MOGUĆI SVETOVI U ROMANU „NE DAJ MI NIKADA DA ODEM“ KAZUA IŠIGURA

Lipar 72 (2020), str. 179-190

AUTOR(I): Nataša M. Milojević

E-ADRESA: natasa.milojevic@outlook.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR72.179M

SAŽETAK:

Posthumana postavka sveta u koju Išiguro smešta svoje protagoniste ukazuje se pogodnom za analizu u svetlu postulata narativne semantike Mari-Lor Rajan, kako zbog svojih žan- rovskih određenja, tako i zbog same strukture narativnog univerzuma koja je zasnovana isključivo na sećanjima. Analiza međusobnih relacija potencijalnih tekstualnih svetova ima za cilj da ukaže na zajednički motiv koji figurira kao stožer isprepletenosti i sukoba unutartekstualnih svetova, ali i da naznači da bezizlaz i nedostatak alternative ne proizlaze isključivo iz pasivnih usmerenja Išigurovih klonova već su posledice unutrašnje strukture narativnog univerzuma

KLJUČNE REČI:

Kazuo Išiguro, Mari-Lor Rajan, mogući svetovi, narativna semantika, posthumanizam

LITERATURA:

Bel, Rajan 2019: A. Bell and M. L. Ryan, Introduction, Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology, A. Bell and M. L. Ryan (ed.), Lincoln: University of Nebraska, pp. 12–51.

Blek 2009: S. Black, Ishiguro’s Inhuman Aesthetics, Modern Fiction Studies, Volume 55, Number 4, pp. 785–807.

Kamačo, Perez 2018: M.B. Camacho and M. R. Perez, Un-Belonging and Death Vanished by Storytelling: Ishiguro’s Kathy H. As a Dystopian Scheherazade, Revista Canaria de Estudios Ingleses, Santa Cruz: University of Laguna, pp. 243–253.

Rajan 1991: M. L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington: Indiana University Press.

Riker 1981: P. Ricoeur, L’histoire comme récit et comme pratique, Esprit, No 54, pp. 155–165.

Hačion 2006: L. Hutcheon, Theory of Adaptation, New York: Routledge.