„FUTURISTIČKA” FANTAZMAGORIJA: „LUČE NOVOG JERUSALIMA 2999”

Lipar 72 (2020), str. 47-63

AUTOR(I): Jasmina A. Teodorović

E-ADRESA: jasminateodorovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/LIPAR72.047T

SAŽETAK:

Većina studija koje su napisane o poslednjoj Pekićevoj priči u Novom Jerusalimu istu najčešće razmatraju u kontekstu: poetičke/narativne autoreferencijalnosti, gotske hronike, hibridnog žanra, metatekstualnosti, istoriografske metafikcionalnsti, eshatološke vizije, negativne utopije, duha hilijazma, postapokaliptične vizije itd. Međutim, istaći ćemo da Pekićeva retorika sve vreme insistira na istoj antropološkoj matrici, onoliko koliko ona insistira na čoveku kao vrsti. Pekićeva i naša gotska hronika jeste apokaliptika antroposa, te se u radu bavimo istim reverzibilnim proceom arheološkog iskopavanja „apokaliptike budućnosti”, kako u kontekstu Deridine „apokalipse apokalipse”, tako i u kontekstu Milićeve teze o Apokalipsi kao permanentnoj invenciji Tajne. Ukoliko, u navedenom kontekstu, zaključka može biti, sveo bi se na fantazmagorični prostor Pekićeve retoričke maske podjednako fantazmagoričnog apokaliptično- atemporalnog diskursa.

KLJUČNE REČI:

Novi Jerusalim, apokalipsa, arheologija „budućnosti”, antropološka matrica, fantazmagorija

LITERATURA:

Bodrijar 1991: Ž. Bodrijar, Simbolička razmena i smrt, preveo Miodrag Marković, Gornji Milanovac: Dečje novine.

De Man 1975: P. de Man, Problemi moderne kritike, prevod i predgovor Sreten Marić, Beograd: Nolit.

Derida 1995: Ž. Derida, O apokaliptičnom tonu uvojenom nedavno u filosofiji, Podgorica: Oktoih.

Liotar 1991: Ž. F. Liotar, Raskol, prevela Svetlana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Dobra Vest.

Milić 2003: N. Milić, „Istina apokalipse: književnost i filosofija na ’poslednjem sudu’, u: Gradac, ur. Branko Kukuić, Čačak, Beograd: Umetničko društvo Gradac, Zuhra, 5–73.

Radulović 2007: O. Radulović, „Urušavanje mitske stvarnosti u Pekićevom Novom Jerusalimuu: Zbornik sa Naučnog sastanka Slavista u Vukove dane 36/2, Književnost i stvarnost, Beograd: Čigoja štampa, 495–505.

Pekić 1997: B. Pekić, U traganju za Zlatnim runom, priređivač i autor pogovora Ljiljana Pekić, predgovor Jasmina Lukić, Beograd: BIGZ.

Pekić 1989: B. Pekić, Argonautika: fantazmagorija, Beograd: Srpska književna zadruga.

Pekić 2004: B. Pekić, Novi Jerusalim: gotska hronika, Beograd: Politika, Narodna knjiga.

Pekić 1996: B. Pekić, Rađanje Atlantide, Beograd: BIGZ. Pekić 2006: B. Pekić, Atlantida: epos, Beograd: Solaris.

Pekić 2001a: B. Pekić, Filosofske sveske, Novi Sad: Solaris, Stylos. Pekić 2001b: B. Pekić, Političke sveske, Novi Sad: Solaris, Stylos.

Pekić 1993: B. Pekić, Vreme reči, priredio Božo Koprivica, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, Srpska književna zadruga.

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (RMS) 1990: drugo fototipsko izdanje.

Riker 1993: P. Riker, Vreme i priča I, prevod Slavica Miletić i Ana Moralić, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Serlot 1971: J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, USA: Dover Publications, Inc.

Džejmson 1984: F. Džejmson, Političko nesvesno: pripovedanje kao društveno-simbolični čin, prevod Dušan Puhalo, predgovor Muharem Pervić, Beograd: GRO „Kultura”, OOUR „Slobodan Jović”.

Haksli 1983: O. Haksli, Krasni novi svet, prevod Boris M. Verbič, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

INTERNET IZVORI

Encyclopaedia Brittanica, [http://www.britannica.com]

New World Encyclopedia, [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/hieros_ gamos]

„Serbia Between Utopia and Dystopia”, Zorica Đergović Joksimović, Utopian Studies, Vol.11, No.1 (2000), pp. 1-21 [https://www.jstor.org/stable/25702454] (pristupljeno 21. 4. 2020.)