МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕГУЛИСАЊА ПОЛОЖАЈА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Гласник права 2 (2020), (стр. 3-16) 

АУТОР: Вишња Ранђеловић

Е-АДРЕСА: vmilekic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1101.03R

САЖЕТАК:

Хуманистички оријентисана схватања друштва о потреби шире и интензивније заштите малолетних лица од вршења кривичних дела према њима, су довела до систематског уређења кривичноправне заштите малолетних лица у новијим кривичним законодавствима. Услед узајамног утицаја између националних и међународних легислативних активности, и на међународном нивоу долази до усвајања многобројних међународних стандарда који се односе на регулисање положаја малолетних лица онда када се јављају као жртве кривичних дела. У раду је дат приказ међународних аката, универзалних и регионалних (донетих у оквиру Европске уније), чији је циљ стандардизовање положаја малолетних лица онда када се јављају као жртве кривичних дела. Приликом формулисања међународних стандарда, приметно је настојање да они одразе разумевање осетљивости личности малолетних лица која се још увек налазе у фази развоја и сазревања, али и чињенице да је малолетно лице већ доживело трауму чињењем кривичног дела према њему, услед чега су неопходни обазривост у поступању и специјализација органа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

малолетно лице, жртва, кривично дело, међународни стандарди, специјализација органа, обазривост у поступању.

ЛИТЕРАТУРА: