БОРБА ПРОТИВ ХАЈДУЧИЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ ЗАКОНИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ

Гласник права 2 (2018), (стр. 19-41) 

АУТОР: Зоран Чворовић

Е-АДРЕСА: zcvorovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0902.019C

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је социјални и правни феномен хајдучије, која се преобразила из форме национал-ослободилачке борбе под турском влашћу у озбиљну криминалну појаву у обновљеној српској Кнежевини. Сходно томе, у првом делу рада се утврђују узроци који су довели до масовне појаве хајдучије код Срба у периоду турске окупације. У централном делу рада представљене су кривично-правне и процесне мере које су предузимане у Кнежевини Србији ради сузбијања хајдучије. Борба против хајдучије се анализира из угла бројних правних аката посвећених овом кривичном делу, који су доношени у периоду од почетка владавине кнеза Милоша Обреновића па све до доношења првог Србијиног кривичног законика – Казнителног законика за Књажество Србију. При томе, у раду се посебно истражује ванредни карактер појединих мера које је држава предузимала против хајдука, односно њихов однос према начелу законитости и појединим основним личним правима која су била загарантована тзв. Турским уставом од 1838. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

хајдучија, кривично право, Кнежевина Србија, Ужички закон.

ЛИТЕРАТУРА: