ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2018), (стр. 23-36) 

АУТОР: Милица Соврлић

Е-АДРЕСА: milicasovrlic90@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0901.23S

САЖЕТАК:

Окупацијом, као оригинарним начином стицања својине, појединац уз минималне услове и без посебних формалности постаје власник ствари.

У одређеним историјским периодима окупација је имала много већи економски значај него данас, а што је донекле последица постојања много већег обима природних богатстава и мањег утицаја државе путем правне регулативе у погледу њиховог искоришћавања. Међу одредбама које регулишу начине стицања својине, окупација и данас постоји, али се може уочити већа рестриктивност приликом дефинисања и одређивања услова који морају бити испуњени да би се сматрало да је једно лице стекло својину окупацијом, а посебно се та рестриктивност уочава приликом одређивања ствари подобних за окупацију. Сходно томе, аутор у раду анализира правила српског и римског права у погледу објекта окупације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

својина, окупација, објект окупације, римско право, српско право

ЛИТЕРАТУРА: