НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 13-22) 

АУТОР: Милан Јечменић

Е-АДРЕСА: milanjecmenic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0901.13J

САЖЕТАК:

Предмет пажње аутора у овом раду су неименовани уговори. Конкретније, питање поделе неименованих уговора или, другачије речено, установљавање типова неименованих уговора који се редовно појављују у уговорној пракси. Затим, аутор се бави проблемом примене правних правила на неименоване уговоре. На крају, аутор анализира још један проблем који се редовно јавља у уговорној пракси, а то је проблем попуњавања уговорних празнина у неименованим уговорима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

неименовани уговори, sui generis уговори, мешовити уговори, повезани уговори, примена правних правила, попуњавање уговорних празнина.

ЛИТЕРАТУРА: