Merenje koncentracije u sektoru osiguranja Republike Srbije

Европска ревија за право осигурања 1  (2023), (стр. 22-30) 

АУТОР: Đorđe Ćuzović

Е-АДРЕСА: cuzovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2201.22C

САЖЕТАК: 

Tokom poslednje tri decenije došlo je do značaj- nih promena na tržištu osiguranja Republike Srbije. U ovom periodu došlo je do promene broja osigurava- jućih društava, vlasničke strukture, rasta premije osi- guranja i promene zakonske regulative. Cilj rada je da se sagleda kakav su uticaj navedene promene imale na stepen koncentracije u sektoru osiguranja u periodu od 2005. do 2021. godine. U radu je pored nekoliko meto- da merenja tržišne koncentracije korišćen i GRS indeks koncetracije koji se pokazao kao najpreciznija mera koncentracije. Dobijeni rezultati ukazuju na pad stepe- na koncentracije na tržištu osiguranja Srbije. U periodu od 2005. do 2010. godine došlo je do pada koncentra- cije, dok rezultati nakon 2010. godine ukazuju da su promene koje su nastale uglavnom posledica promene tržišne strukture osiguravajućih društava koje posluju na tržištu. Takođe, potrebno je da proces liberalizacije tržišta bude praćen usvajanjem odgovarajuće regulative koja će uticati na jačanje konkurencije na tržištu osigu- ranja i bolji položaj klijenata.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

tržišna koncentracija, tržište osigura- nja, GRS indeks, Srbija

ЛИТЕРАТУРА:

 • Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Paunović, M., Sepi, R., Hiber, D. (2002). Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.
 • Bukvić, R. M. (2022). Koncentracija u sektoru osiguranja u Srbiji – promene u periodu 2011–2020. i njihova dekompozicija, Tokovi osiguranja, 38(1), 7–47. https://doi. org/10.5937/TokOsig2201007B
 • Dimić, M. (2015). Analiza nivoa koncentracije u bankarskom sektoru i sektoru osiguranja u zemljama centralne i istočne Evrope. (Doktorska disertacija, Departman za postdiplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd). Preuzeto sa https://nardus.mpn.gov.rs
 • European Union. (2004). Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, Official Journal of the European Union C31.
 • Galetić, F., Obradović Posinković, T. (2018). Measuring Concentration of the Banking Market of the Republic of Croatia. 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship New Business Models and Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change (pp. 598–625). Dubrovnik, Croatia: Governance Research and Development Centre (CIRU).
 • Ginevičius, R., Čirba, S. (2009). Additive measurement of market concentration, Journal of Business Economics and Management, 10(3), 191–198. doi: 10.3846/1611-
 • 1699.2009.10.191-198
 • Kočović, J., Jovović, M. R. (2016). Uticaj liberalizacije i privatizacije na razvoj tržišta osiguranja u Srbiji, Tokovi osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja, 32(1), 5–20.
 • Kostić, M. (2009). Analiza koncentracije ponude u sektoru osiguranja Srbije, Industrija, 37(2), 59–77.
 • Mikhalkina, E., Maitah, M., Šrédl, K. (2015). Measuring Market Structures in the Dairy Market in the Czech Republic, Asian Social Science, 11(21), 306–315. doi:10.5539/ass.v11n21p306
 • Narodna banka Srbije (2021). Sektor za poslove nadzora nad obavljanje delatnosti osiguranja, Izveštaj o poslovima nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Beograd: NBS.
 • Njegomir, V., Stojić, D., Marković, D. (2011). Liberalisation, market concentration and performance in the non-life insurance industry of ex-Yugoslavia, Ekonomska misao i praksa, 20(1), 21–40.
 • Parida, T. K., Acharya D. (2016). Competition in Indian life insurance industry: Post Liberalisation Evidence, The International Journal of Business Competition and Growth, 5(1/2/3). 2016, 110–136. https://doi.org/10.1504/ IJBCG.2016.079944
 • Rohrbach, W. (2007). Restrukturisanje i perspektive srpskog tržišta osiguranja, Evropska revija za pravo osiguranja, 3/2007.
 • Smiljanić, I. (2015). Uticaj tranzicionih procesa na tržište osiguranja u Srbiji i regionu. (Doktorska disertacija, Departman za postdiplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd). Preuzeto sa https://singipedia. singidunum.ac.rs
 • Škuflić, L., Galetić, F., Gregurić, B. (2011). Liberalization and Market Concentration in the Insurance Industry: Case of Croatia, Economic Review: Journal of Economics and Business, 9(2), 61–75.
 • Tabner, I. (2007). A Review of Concentration, Diversity or Entropy Metrics in Economics, Finance, Ecology and Communication Science, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2 (4), 53–60. doi:10.18848/1833-1882/CGP/v02i04/52345.
 • Tipurić, D., Pejić Bach, M., Pavić, T. (2008). Concentration of the insurance industry in selected transition countries of Central and Eastern Europe, 1998–2006. Post-Communist Economies, 20(1), 97–118.