Европска ревија за право осигурања 1  (2023), (стр. 13-21) 

АУТОР: Tamara Gajinov

Е-АДРЕСА: tamara.gajinov@gmail. com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2201.13G

САЖЕТАК: 

U skladu sa postepenom promenom pravne pozicije životinja, jačanjem veza između čoveka i kućnih ljubi- maca i porastu njihovog broja, većim ulaganjima u kva- litet života i zdravlja, posebno pasa i mačaka, u svetu se poslednjih godina beleži značajnije interesovanje i za njihovo osiguranje. Zaštita dobrobiti životinja garanto- vana na međunarodnom nivou, ali i u sve većem broju nacionalnih pravnih sistema u potpunosti podržava ovakve procese. U radu uporednom metodom autor analizira trendove razvoja osiguranja kućnih ljubimaca u svetu o kojem se još uvek malo zna, sa ciljem da uka- že na njegov značaj, kako za dobrobit samih životinja i njihovih vlasnika, tako i za veterinarske ustanove, osi- guravajuće kuće, ali i društvo kao celinu. Budući da je u Srbiji od aprila 2018. do septembra 2022. godine samo jedna kompanija1 imala u ponudi pakete osiguranja za kućne ljubimce, data je i analiza ponuđenih uslova i sagledane perspektive za ponovno uvođenje ove vrste osiguranja, prateći porast kako broja kućnih ljubimaca, tako i intenzivan razvoj higijene i industrije hrane namenjene njima na domaćem tržištu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

osiguranje, kućni ljubimci, dobrobit ži- votinja, odgovornost za štetu od domaćih životinja

ЛИТЕРАТУРА:

 • Agarwal, R. (2022), Pet Insurance Helps Types, Costs, Policy, Covers and more, Presentation. dostupno na: https://www. researchgate.net/search.Search.html?query=Pet+Insurance+Helps+%E2%80%93+Types%2C+Costs%2CPolicy%2C+Co vers+and+more&type=publication, 22. 2. 2023.
 • Austrijski građanski zakonik (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, 1811.) Stand: 10.9.2021 gemäß BGBl. I Nr. 175/2021 dostupno na: https://www.ris. bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen& Gesetzesnummer=10001622, 22. 2. 2023.
 • Batrićević, A. (2013). Zaštita životinja u međunarodnom pravu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
 • Batrićević, A. (2015). Univerzalna deklaracija o dobrobiti životinja – Od Nacrta od Nacrta do relanosti, Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 34(2), 123– 145.
 • Batrićević, A., Stanković, V. (2015). Zaštita životinja u uporednom pravu – zakoni, prakse i ekološke politike. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
 • Becker, M., Volk, H., Kunzmann, P. (2022). Is Pet Health Insurance Able to Improve Veterinary Care? Why Pet Health Insurance for Dogs and Cats Has Limits: An Ethical Consideration on Pet Health Insurance, Animals 12 (1798), 5–10. doi: 10.3390/ani12131728.
 • Berke, A. (2013). Saving Elvis: A Case for Pet Insurance, Bellwether Magazine, 1(79), 18–20.
 • Burrows, S. (2022). Does pet insurance cover for loss and theft? Dostupno na: https://moneytothemasses.com/quick-savings/ insurance-2/pet-insurance/does-pet-insurance-cover-for- loss-and-theft, 2. 2. 2023.
 • Đurđević, N. (2018). Odgovornost za štetu koju je izazvala životinja, u: Vukadinović (urednik): Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima –de lege lata i de lege ferenda (343–361). Kragujevac: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
 • European Convention for the Protection of Pet Animals.
 • Firman, S., Sunati, D., Ridwan, F., Riaman, R., Hertini, E., Saputra, J. (2023). Analyzing the community decision making to purchase pet insurance: Case study of animal lovers in Indonesia, Decision Science Letters, 12(1), 29–40. Doi:10.5267/j.dsl.2022.10.008.
 • Francuski građanski zakonik (Code civil, 1804), JORF n° 0055 du 5 mars 2023. Dostupno na: JORF n° 0055 du 5 mars 2023 – Resolution on surgical operations in pet animals. Resolution on the breeding of pet animals. Légifrance (legifrance.gouv.fr), 22. 2. 2023.
 • Italijanski građanski zakonik (Codice civile 1842) Testo del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato con le ultime modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 dostupno na: https://www.altalex.com/documents/ codici-altalex/2015/01/02/codice-civile, 22. 2. 2023.
 • Mahir, L. (2011). Osnov odgovornosti za štetu od domaćih životinja, Univerzitetska hronika Univerzitet u Travniku, 219–225.
 • Milenković, R. (2015). Naknada štete u slučaju smrti i povrede kućnog ljubimca, Glasnik advokatske komore Vojvodine, 87(10), 525–542. Doi: 10.5937/gakv1510525M.
 • Nemački građanski zakonik (Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung, 1896.) (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I 51) geändert worden ist.” Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB. pdf, 22. 2.2023.
 • Nikolić, D. (2020). Uvod u sistem građanskog prava, Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Obligacijski zakonik Slovenije, Uradni list RS, št. 83/01, 28/06, 40/07, 97/07, 64/16.
 • Paripović, B. (2011). Osiguranje kućnih ljubimaca – inostrana iskustva, Tokovi osiguranja 1, 34–37.
 • Paunović, M. (2005). Životinjska prava, Strani pravni život, 3, 9–44.
 • Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65/2010.
 • Prednacrt Građanskog zakonika iz maja 2019. godine dostupan na: https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519- prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html, 22.2.2023.
 • Principle, Definitions and Model rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR), dostupno na: http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/12/ european-private-law_en.pdf, 22. 2. 2023.
 • Principles of European Tort Law, dostupno na: egtl.org, 6. 2. 2023.
 • Resolution on the Keeping of Wild Animals as Pet Animals.
 • Révész, A., Ózsvári L. (2022). The perception and experience of pet insurance among pet owners and veterinary practitioners in Hungary, Magyar Allatorvosok Lapja, 144(2), 91–99.
 • Salma, J. (2004). Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Schlichter, S. (2022a). The Best Pet Insurance Companies for 2023. Dostupno na: https://www.nerdwallet.com/article/ insurance/best-pet-insurance-companies, 22. 2. 2023.
 • Schlichter, S. (2022b). What Is Pet Insurance, and What Does It Cover? Dostupno na: https://www.nerdwallet.com/article/ insurance/pet-insurance-coverage, 22. 2. 2023.
 • Stanišić, S. (2014). Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 4(4), 83–94, doi: 0.7251/GFP1404083S.
 • Stojanović, N. (2017). Pravo životinja. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.
 • Stojanović, N. (2018). Odgovornost za štetu koju životinja prouzrokuje prema Prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 57(81), 321–347. doi:10.5937/zrpfni1881321S.
 • Universal Declaration of Animal Rights. Universal Declaration on Animal Welfare.
 • Verteramo Chiu, J. L., Lie, J., Lhermie, G., Cazer, C. (2021). Analysis of the demand for pet insurance among uninsured pet owners in the United States, Veterinary Record, e243, 1–7. doi: 10.1002/vetr.243.
 • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i Službeni list SRJ, br. 31/93.
 • Zakon o dobrobiti životinja, Službeni glasnik RS, br. 41/2009. Zakonik o obligacijama Švajcarske (Code des obligationes, 1881) dostupno  na: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/20210101/fr/pdf-a/ fedlex-data-admin-ch-eli-cc-27-317_321_377-20210101-fr- pdf-a.pdf, 22. 2. 2023.