Upravno pravo na prekretnici i pravna priroda upravnih aktivnosti: Osvrt na neke osobenosti nadzora nad delatnošću osiguranja u Srbiji

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 9-17) 

АУТОР: Mihajlo Rabrenović

Е-АДРЕСА: mihajlo.rabrenovic.011@gmail.com.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2102.09R

САЖЕТАК: 

Upravno pravo se sve češće suočava sa različitim izazovima i rastućim društvenim potrebama koji iziskuju nova inovativna rešenja. Zahtevi društvenih grupa za većom efikasnošću upravnog prava iskazuju se u ustavnom okviru nadležnosti zakonodavne, upravne i sudske vlasti.
Istovremeno se traga za pravnom prirodom različitih vidova upravnih aktivnosti, od kojih su neke prvi put regulisane novim Zakonom o opštem upravnom postupku, čime su postale i predmet analize nauke i prakse. Vršioci upravnih aktivnosti primenjuju norme upravnih postupaka, na šta je obavezan i nadzorni organ osiguranja. Zakonom o osiguranju i Zakonom o Narodnoj banci Srbije, propisima koji uređuju i posebne upravne postupke, regulisan je pravni položaj delatnosti osiguranja, kao i nadzorno-regulatorna ovlašćenja Narodne banke Srbije, kao nadzornog organa nad delatnošću osiguranja. Zakonom o osiguranju propisano je da protiv rešenja nadzornog organa Upravni sud ne može da reši upravnu stvar u sporu pune jurisdikcije, za čije je rešavanje utvrđena nadležnost Narodne banke Srbije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

upravno pravo, pravna priroda uprav- nih aktivnosti, posebni upravni postupak, osiguranje, nadzorni organ osiguranja, harmonizacija sa pravom Evropske unije

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anđelković, (2018). Upravna stvar, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, LVII (79), 455–475.
 • Belanić, (2022). Ombudsman u osiguranju kao alternativa u zaštiti potrošača – Iskustva iz Hrvatske i osvrt na poredbe- no pravo, Jovanović, S. Marano, P. (urednici) u: Osiguranje i pravno-ekonomsko okruženje – širi i uži okvir (282–302). Beograd. Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Udruženje osiguravača Srbije.
 • Davinić, M. (2017). Dvostepeno upravno sudstvo u Kraljevi- ni Jugoslaviji – normativni okvir i praksa, Pravni život, 10, 283–298.
 • Davinić, (2004). Koncepcija upravnog prava Sjedinjenih američkih država. Beograd: Dosije i Udruženje za javnu upravu Srbije.
 • Davinić, M. (2013). Evropski ombudsman i loša uprava. Beograd: Zaštitnik građana.
 • Davinić, (2020). Zakon o opštem upravnom postupku – Za- kon o upravnim sporovima. Priredio Davinić, M. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Davinić, Krstić, I. (2019). Vodič za primenu relevantnih pro- pisa u oblasti azila i migracija. Beograd: „Grupa 484”.
 • Dimitrijević, (2019). Upravno pravo – opšti deo (peto izdanje). Beograd: Medinvest.
 • Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (re- cast).
 • Zakon o opštem upravnom postupku, Službeni glasnik RS, 18/2016, 95/2018 – Autentično tumačenje.
 • Zakon o osiguranju, Sl. glasnik RS, 139/2014 i 44/2021. Zakon o upravnim sporovima, Službeni glasnik RS, br. 111/2009. Janković, J. (2012). Pravna priroda ugovora o radu, Glasnik prava, 3(3), 28–44.
 • Jovanović, (2016). Pravo osiguranja. Novi Sad: „Privredna akademija”.
 • Kostić, (1936). Administrativno pravo, III. Beograd: G. Kon. Krbek, I. (1957). Upravni akt. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 311, Zagreb.
 • Krstić, , & Pavlović, N. (2020). Behavioral Economics: New Dimension in Understanding the Real Economic Behavior. In Akkucuk, U. (ed), Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy (pp. 281- 298). US, Pensilvania, IGI Global.
 • Lilić, S. (2011). Res administrativa (upravna stvar). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za izdavaš- tvo i informisanje.
 • Milenković, (2017). Upravni ugovori u zakonima opštem upravnom postupku zemalja Zapadnog Balkana, Strani pravni život, tom (3), 67–80.
 • Milkov, (1983). Pojam upravnog akta, doktorska disertacija. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu.
 • Milovanović, Pravna sigurnost u kontekstu novog Zakona o opštem upravnom postupku. Pravo i privreda, god. 56, br. 7/9, 207–223.
 • Milovanović, Cucić, V. (2015). Nova rešenja nacrta Zakona o opštem upravnom postupku u kontekstu reforme javne upra- ve u Srbiji. Pravni život, 10.
 • Milovanović, Ničić, J. Davinić, M. (2011). Professional deve- lopment of civil servants in the Republic of Serbia, Predgovor Kavran, D. Beograd: Udruženje za javnu upravu Srbije i JP „Glasnik”.
 • Odluka o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osigu- ranja, Hrvatski ured za osiguranje, 3.2018, dostupno na: https://huo.hr/upload_data/site_files/odluka-o-osnivanju-i- radu-pravobraniteljstva-na-podrucju-osiguranja-1-.pdf, 24.
 • Petrović Tomić, (2019). Pravo osiguranja – sistem. Beograd: Službeni glasnik.
 • Radovic-Markovic Mirjana, Salamzadeh Aidin, Vujicic Sladja- na (2019), Selection of organization models and creation of competences of the employed people for the sake of compe- titiveness growth in global business environment, Internatio- nal Review, 1-2, 64–71.
 • Radović, (2009). Pravo posebnih upravnih postupaka. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Rapajić, M. Dimitrijević, (2018). „Pravna priroda Narodne banke Srbije u svojstvu vršioca uprave”, „Pravo pred izazo- vima savremenog doba”, (187–220), koja je održana 13. i 14. aprila 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
 • Stojković, (2022). Primena i tumačenje prava u kontekstu pravilnog vršenja nadzora u osiguranju. Jovanović, S. Marano, (urednici) u: Osiguranje i pravno-ekonomsko okruženje
 • Širi i uži okvir (303–317). Beograd: Udruženje za pravo osi- guranja Srbije i Udruženje osiguravača
 • Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od do 2030. godine, Sl. glasnik RS, 42/2021 i 9/2022.
 • Tomić, (1993). Pravna priroda upravnih ugovora, Pravni ži- vot, 42(11–12), 2129–2140.
 • Tomić, (2019). Komentar Zakona o opštem upravnom po- stupku. Beograd: JP „Glasnik”.
 • Tomić, Blažić, Đ. (2017). Komentar Zakona o upravnom po- stupku Crne Gore. Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije.
 • Tomić, Milovanović, D. Cucić, V. (2017). Praktikum za pri- menu Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd: Mini- starstvo državne uprave i lokalne samouprave.
 • Cucić, (2018). Fino podešavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LXVI(2), 139–163.
 • Cucić, (2015). Upravni spor pune jurisdikcije – modeli i vrste, doktorska disertacija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Šestomesečni izveštaj o radu Upravnog suda po materijama za period od januara do 30. juna 2022. godine, od 18. jula 2022. godine, dostupno na: http://www.up.sud.rs/uploads/use-ruploads/Izvestaji-o-radu-suda/SESTOMESE%C4%8CNI- IZVE%C5%A0TAJ-2022.pdf, 20. 9. 2022.