Implementacija interne revizije prema Direktivi o solventnosti II u nacionalna zakonodavstva Republike Srbije i BiH

Европска ревија за право осигурања 1  (2022), (стр. 17-24) 

АУТОР: Emina Imamović

Е-АДРЕСА: emina.imamovic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ERPO2101.17I

САЖЕТАК: 

Europska Unija je kao potrebu za boljim uređenjem i većom finansijskom stabilnošću u industriji osiguranja uvela Direktivu o solventnosti II, čija je primjena počela od 1. januara 2016. godine. Zemlje za koje provedba ove Direktive nije obavezujuća, jer nisu članice Europske Unije, zalažu se za usklađivanje nacionalnih propisa i zakona koji regulišu nadzor i upravljanje osiguranja u skladu sa njenim odredbama. Ova direktiva donijela je velike promjene u finansijskom, organizacionom i pravnom aspektu. Ona propisuje nadzor temeljen na riziku, jasno definiše načela na kojima trebaju raditi i djelovati osiguravajuća društva: adekvatnost kapitala, tehničkih rezervi, margine rizika, te izvještavanje. Uključuje četiri ključne funkcije: upravljanje rizicima, usklađenost, internu reviziju i aktuarstvo. Nosioci ključnih funkcija su u novom pravnom okviru podvrgnuti strogim propisima u pogledu stručnih kvalifikacija i lične pouzdanosti.

Interna revizija je propisana kao jedna od četiri ključne funkcije. Direktiva o solventnosti II ističe u prvi plan nezavisnu prirodu interne revizije. Ključna funkcija interne revizije mora biti objektivna i nezavisna od drugih operativnih djelatnosti, pa tako ima specifičnu ulogu u sistemu upravljanja društva. Funkcija interne revizije uključuje vrednovanje primjerenosti i učinkovitosti sistema interne kontrole i drugih elemenata sistema upravljanja. Nezavisnost interne revizije od operativnih funkcija osigurava se tako što društvo u svojim internim aktima propisuje da interna revizija direktno izvještava upravu o svim saznanjima i preporukama interne revizije.

U radu su istražena nacionalna zakonodavstva iz oblasti interne revizije u osiguravajućim društvima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na osnovu istraživanja doneseni su zaključci o međusobnoj usaglašenosti nacionalnih propisa ovih zemalja, i usaglašenosti sa Direktivom o solventnosti II.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Direktiva o solventnosti II, ključne funkcije, interna revizija, interne kontrole, nacionalna zakonodavstva

ЛИТЕРАТУРА:

 • Berisha A., Gashi S. (2017). Spremnost i sposobnost zemalja u regiji za implementaciju Solventnosti II, Direktive 2009/138/ EU na tržište osiguranja, 28. susret osiguravača i reosiguravača, (161-174).
 • Commission delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union, L12/1.
 • Ćesić Z., Jurij M., Stipić M. (2015). Regulative SOLVENCY II kao preduvjet poslovanja osiguratelja u Europskoj uniji – primjer Republike Hrvatske, Mostariensia 19, (117-130).
 • Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union, L335/1.
 • Erdélyi O. J. (2015). Twin Peaks for Europe: State-of the-Art Financial Supervisory Consolidation, Rethinking the Group Support Regime Under Solvency II, Berlin: Springer.
 • Imamović, E. (2021). Finansijski aspekti poslovanja osiguravajućih društava prema pravu EU i pravu BiH, doktorska disertacija, Zenica: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.
 • Imamović E. (2013). Uloga interne revizije u unapređenju efikasnosti osiguravajućih društava, magistarski rad, Zenica: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.
 • Imamović E., Šain Ž. (2019). Interna revizija u društvima za osiguranje, Zbornik radova interni revizor 2019, Akademsko- strukovno udruženje internih revizora u BiH, Sarajevo, (110-125).
 • Internal Audit in a Solvency II World, A key function in a new governance framework, Deloitte. (2016). https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial- services/Insurance/lu-deloitte-conference-internal-audit-in-a- solvency-2-world-27042016.pdf, 10.01.2021.
 • Leković V. (2018). Sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema direktivi SOLVENTNOST II, Strani pravni život, 1/2018, 137-152.
 • Martinović D. (2018). Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini, doktorska disertacija, Zenica: Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet.
 • Njegomir V., Petrović V. (2018.) Pravna regulativa solventnosti osiguravajućih društava u EU: SOLVENTNOST II, Megatrend revija,15 (1), 49-64.
 • Odluka o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/ reosiguranje, Službeni glasnik RS, br. 51/2015, 29/2018 i 84/2020.
 • Pravilnik o internoj reviziji, Službene novine FBiH, br. 13/09.
 • Pravilnik o internoj reviziji u društvu za osiguranje, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 77/19.
 • The International Standards for the Professional Practise of Internal Auditing (Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije). (2016). The Institute od Internal Audiotors (IIA), prijevod Institut internih revizora u BiH. Sarajevo.
 • Sajić A., Škrbić N. (2015). Registracija i osnivanje osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini, Advokatska firma Sajić o.d. Banja Luka.
 • Samardžić D. (2011). Nadzor osiguranja u SR Nemačkoj prema Zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti, Evropska revija za pravo osiguranja, 3/2011, 17-21.
 • Stojković Lj. (2013). Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje, Evropska revija za pravo osiguranja, 3/2013, 9-19.
 • Stojković Lj. (2016). Pravni aspekti kontrole i upravljanja rizicima u akcionarskom društvu za osiguranje, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.
 • Status kandidatkinje za članstvo u EU, https://www. consilium.europa.eu/hr/policies/enlargement/serbia/, 01. 03.
 • 2022.
 • Šipovac L. (2017). SOLVENTNOST II u Republici Srbiji – realno stanje u teoriji i praksi, 28. susret osiguravača i reosiguravača, (235-250).
 • Strategija SOLVENTNOST II, https://nbs.rs/export/sites/ NBS_site/documents/osiguranje/strategija_solventnost_II.pdf, 10. 03. 2021.
 • Tošić I. (2017). Nadzor osiguranja – direktiva Solventnost II, Strani pravni život, 61(2),147-162.
 • Tošić I. (2017). Uticaj direktive Solventnost II na sektor osiguranja u Evropi, Godišnjak fakulteta pravnih nauka Banja Luka, br. 7, 301-313.
 • Ustav BiH, Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Službeni glasnik BiH, br. 25/2009 (Amandman I).
 • Weindorfer B. (2012). Governance under Solvency II a description of the regulatory approach and an introduction to a governance system checklist for the use of small insurance undertakings, University of Applied Sciences BFI Vienna.
 • Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju,
 • Službene novine FBiH, br. 24/05 i 36/10.
 • Zakon o društvima za osiguranje, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 17/05.
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o društvima za osiguranje, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 74/10.
 • Zakona o osiguranju, Službene novine FBiH, br. 23/17. Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014 i 44/2021.
 • Zakon o privrednim društvima, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13.