КНЕЗ МИХАИЛО – ПОКРОВИТЕЉ УМЕТНОСТИ, СТВАРАЛАЦ И ИНСПИРАЦИЈА

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 213-278) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Сања Живковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.213Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Кнез Михаило Обреновић један је од српских владара који су оставили изузетан траг на културни живот како Крагујевца тако и Србије, те је као такав постао предмет не само историјских проучавања већ и инспирација за настанак бројних књижевних дела. У складу са тим, у раду ће бити разматран са једне стране историјски лик кнеза Михаила као покровитеља уметности и аутора песама Светски путник, Молитва кнеза српског Михаила на бријегу морском, Што се боре мисли моје, а са друге, формирање његове књижевне биографије кроз поетска, прозна и драмска дела. То даље има за циљ да прикаже да ли и у којој мери се мењала перцепција писаца о кнезу у зависности од времена настанка, пола аутора, друштвених прилика и других фактора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

кнез Михаило Обреновић, покровитељство, стваралаштво, инспирација, култура, позориште, библиотека, штампа, поезија, проза, драма.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ:
 • Arsić, Vlada. Noć arhangela. Beograd: Laguna, 2016.
 • Баранин, Душан. Кнез Михаило. Београд: Вук Караџић, 1966. Велмар-Јанковић, Светлана. Бездно. Београд: Време књиге, 1995. Velmar-Janković, Svetlana. Dorćol. Beograd: BIGZ, 1986.
 • Велмар-Јанковић, Светлана. Кнез Михаило:неисторијска драма о историјском збивању. Београд: СКЗ, 1994.
 • Змај, Јовановић, Јован. Политичке и сатиричне песме II. Нови Сад: Матица српска, 1969.
 • Јакшић, Ђура. На гробу кнеза Михаила. Београд: Државна штампарија, 1868. Јакшић,Ђура. Поноћ. Београд: Народна књига, 2005.
  Janković, Branislav. Vetrovi zla: Hronike Jevrema Utvića, raspopa i istražitelja, 2. izd. Beograd: Laguna, 2015.
 • Јовановић, Слободан. Друга влада Милоша и Михаила. Београд: Геца Кон, 1933. Костић, Лаза. Песме. Нови Сад: Матица Српска, 1984.
  Латковић, Војислава. Кнегиња Љубица, супруга кнеза Милоша Великог. Београд: Беокњига, 2013.
 • Љушић, Радош. Љубави српских владара и политичара. Ниш: ИП Зограф, 2000.
 • Малетић, Ђорђе. 2013. „Посмртна слава кнеза Михаила.“ У Театрон 164- 165/XXXVII, уред. Радомир Путник, 7-34. Београд: Службени гласник.
 • Pantović, Olivera. 2002. „Topčiderska katastrofa.“ У Teatron 118/XXVII, ured. Ivan Medenica, 153-188. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije.
 • Ристић, С. Биљана. 2020. ,,Како је лутао кнез – стилска анализа песме „Светски путник“ кнеза Михаила Обреновића“ Узданица XVII/1: 164, doi:10.18485/uzdanica. 2020.17.1.9
 • Ристић, С. Биљана. 2020. ,,Како се молио кнез – песма Молитва кнеза српског Михаила на брегу морском“, Српски језик XXV: 589, doi: 0.18485/sj.2020.25.1.38
 • Ристић, С. Биљана. 2019. ,,Како је волео кнез – песма Што се боре мисли моје“,
  Књижевност и језик LXVI/3–4: 328, doi: 10.18485/kij.2019.66.2.6
 • Симовић, Зорица. 2020. „Анастас.“ У Театрон 190-193/XLIV, уред. Радомир Путник, 7-20. Београд: Службени гласник.
ЛИТЕРАТУРА:
 • Деретић, Јован. Историја српске књижевности, 4. изд. Београд: Просвета, 2004.
 • Кисић, Милица, Булатовић, Бранка. Српска штампа : 1768-1995.: историјско- библиографски преглед. Штампа и српско друштво 19. и 20. века. Београд : Медија центар, 1996.
 • Luković-Bulat, Silvija, Mirčov, Svetlana, Luković, Miroslava. Enciklopedija citata, 2. izd. Beograd: Beogradska knjiga, 2008.
 • Тимотијевић, Мирослав М. 2002. „Мит о националном хероју спаситељу и подизање споменика кнезу Михаилу М. Обреновићу III.” У Наслеђе XX/4, гл. уред. Марина М. Павловић, 47-78. Београд: Завод за заштиту споменика културе.
 • Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain. Rjecnik simbola. Zagreb: NAKLADNI ZAVOD MH, 1983.