ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЛАПОВУ ОД 1920. ДО 1929. ГОДИНЕ

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 172-182) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марко Станојевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.172S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Богат политички живот у Лапову и у Крагујевачком округу карактеристичан је за тридесете године двадесетог века. У политичком миљеу Лапова, најважнији чинилац била је Демократска странка, док је друга по јачини била Народна радикална странка. Предмет истраживања овог рада јесте дело- вање Демократске и Народне радикалне странке на простору Лапова, Лепе- ничког срезa и Крагујевачког округа у периоду од првих избора 1920. године до завођења Шестојануарске диктатуре 1929. године. Највећа пажња посвећена је тадашњој штампи, а која је, сходно методолошким начелима историографског истраживања, била подвргнута критичкој анализи. Поред тога, значајан допри- нос раду, пружиће историографска литература релевантна за ову тему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Лапово, Лепенички срез, Крагујевачки округ, Демократска странка, Народна радикална странка

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: