ДР МИЛУТИН Љ. ПЕРИШИЋ (1873-1915), ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ ЈЕДНОГ ЗНАМЕНИТОГ КРАГУЈЕВЧАНИНА

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 163-171) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинослав Станојловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.163S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад презентује кроки животну и радну биографију др Милу- тина Љ. Перишића (Крагујевац, 1873 – Скопље, 1915), правника, лекара и резервног санитетског мајора. Напустивши правну струку, наставио је школова- ње на Медицинском факултету у Нансију, посветивши се лечењу венеричних и кожних болести. Касније је завршио дерматовенеаролошку специјализацију у Паризу. Радио је као срески лекар у Младеновцу, односно општински лекар у Београду, обављајући и приватну праксу. Лечећи оболеле војнике у скопској војној болници, којом је управљао, заразио се трбушним тифусом, од чијих последица је преминуо.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Милутин Љ. Перишић, правник, лекар, дерматовенероло- гија, сифилис, војна болница у Скопљу

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори и литература
Необјављени извори:
 • Архив Србије, Начелство округа јагодинског
 • Војни архив, Архива српске војске до 1918. Историјски архив Београда, ЗЦМК Историјски архив Ваљева, ЗЦМК Историјски архив Јагодине, ЗЦМК
 • Историјски архив Шумадије Крагујевац, ЗЦМК
 • СО Врњачка Бања, Матична служба, ЗМЦК Објављени извори:
 • Крестић Василије Мемоари Стефана-Стевче Михаиловића (1861-1878), У: Споменик САНУ, CXXXII, Београд 1991.
 • Мемоари Стефана – Стевче Михаиловића у два дела од 1813. до 1842. и од 1858. до 1861, приредио Живан Живановић, Београд 1928.
 • Перуничић Бранко Град Светозарево 1806-1915, Београд 1975.
 • Петровић Мита Финансије и установе обновљене Србије до 1842, 1, Београд, 1901.
Литература:
 • Ветнић Саво Трговина у Јагодини 1815-1944, Светозарево 1992.
 • Ердељановић Јован Стара Црна Гора – етничка прошлост и формирање црногорских племена, Београд 1926.
 • Lalević – Vasić Bosiljka History of dermatology and veneraology in Serbia, p.III/2 (Dermatoloveneraologia in Serbia from 1881-1918), У: Serbian Journal of Dermatology and Venereology, 4, Beograd 2008.
 • Поповић А. Љубодраг Шематизам Суда и Начелства Округа ваљевског од 1842. до 1851. године, У: ГИАВ, 2-3, Ваљево 1967.
 • Споменица педесетогодишњице Војне академије 1850-1900, Београд б. г.
 • Споменица Српског лекарског друштва 1872-1972, Београд 1972.
 • Станојловић Нинослав Генерал Љубивој Г. Перишић (1846-1921). Живот и професионални пут, У: ГИАВ, 34, Ваљево 2000.
 • Суботић Војислав Поменик погинулим и умрлим лекарима и медицинарима1912- 1918, Београд 1925.
 • Трговчевић Љубинка Планирана елита. О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку, Београд 2003.
 • Цветић Ј. Емило Споменици Јагодине II, Ниш 1914.
Штампа:
 • Ратни записи (1915)
 • Пијемонт (1915)
 • Политика (1914, 1915)
 • Полицијски гласник (1901)
 • Правда (1915)
 • Српске новине (1915)