СЕЛО ЈАРУШИЦЕ У ЛЕПЕНИЦИ И ЊЕГОВ МАНАСТИР

Шумадијски анали 13 (2023) (стр. 68-97) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Живојин Андрејић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali19.13.068A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се прати историја села Јарушице (Горњих и Доњих) од 1476. године и цркве и манастира Св. Архангела све до данашњих дана, кроз време од 550. година.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Лепеница, Рача, Јарушице, манастир Св. Архангел, Милош Обреновић, Петар Матијашевић, војвода Павле Цукић, капетан Урош Цукић, Радоје Домановић, Милоје Павловић.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Радивојевић Т. (1930). Насеља Лепенице, Београд.
 • *** Војна карта из 1900. године.
 • *** Мала енциклопедија Просвета 2, Београд 1986.
 • *** Речник српскохрватског књижевног и народног језика, VIII, Београд
 • *** Riječnik JAZU, VI, Zagreb 1904-1910.
 • *** Српска православна епархија шумадијска 1947-1997, Крагујевац
 • Аличић А. (1984). Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI век, I, Чачак.
 • Андрејић Ж. (1979). Рача и околина, Рача.
 • Андрејић Ж. (1989). Средње Поморавље (Археолошко рекогносцирање), Рача.
 • Андрејић Ж. (1989). Пола миленијума Раче, Рача.
 • Андрејић Ж. (2002). Властелинство писара Јована почетком века у Шумадији. У: Митолошки зборник 7, Рача.
 • Андрејић Ж. (2005). Средњовековна жупа Лепеница до XVI века. У: Митолошки зборник 13, Рача.
 • Андрејић Ж. (2006). Градови, насеља и цркве у средњовековној жупи Лепеници до XVI века. У: Шумадијски записи III, Аранђеловац.
 • Андрејић Ж. (2007). Црква Светих апостола Петра и Павла у Рачи, Рача.
 • Андрејић Ж. (2007). Крагујев трг – пређашњи трг Бресница, или о историји Крагујевца од 1228. до 1476. године. У: Шумадијски анали 3, Крагујевац.
 • Андрејић Ж. (2009). Историјске градске целине као урбана језгра Крагујевца XIX века. У: Крагујевац у другој половини XIX века, Крагујевац.
 • Андрејић Ж. (2014). Војвода Павле Цукић, Рача.
 • Андрејић Ж. (2016). Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII-XV век, Рача.
 • Андрејић Ж. (2021). Ђорђе Петровић Карађорђе, Рача.
 • Бакић Д. (1972). Пет векова Крагујевца, Крагујевац.
 • Богдановић М. (1981). Старе културе на тлу Централне Србије, Крагујевац.
 • Bojanić D. (1974). Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd.
 • Гавриловић М. (1908). Милош Обреновић I, Београд.
 • Гарашанин М. и Д. (1951). Археолошка налазишта у Србији, Београд.
 • Динић М. (1978). Српске земље у средњем веку, Београд.
 • Драшковић М. Р. (1967). Петар Николајевић Молер. У: Гласник 2-3, Ваљево.
 • Ђокић Н. (2020). Јарушичка црква Светог архангела Гаврила. У: Каленић 4 (250), Крагујевац.
 • Ђорђевић Ж. (1984). Српска народна војска 1861-1864, Београд.
 • Ђорђевић Р. Т. (1926). Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша (1815-1839), Београд-Земун.
 • Зиројевић О. (1970). Цариградски друм. У: Зборник Историјског музеја Србије 7, Београд.
 • Зиројевић О. (1984). Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године, Београд.
 • Јованчевић Н. (1997). Српска православна епархија шумадијска 1947-1997 –Шематизам, Крагујевац.
 • Кадијевић А. (2000). Градитељи цркава на подручју шумадијске епархије у деветнестом и двадесетом веку. У: Српска православна епархија шумадијска 1999. – Шематизам, Крагујевац.
 • Каличанин М. (2013). Археолошка истраживања цркве у Борцима код Раче. У: Гласник Друштва конзерватора Србије 37, Београд.
 • Лековић К, Лековић В. (1921). Крагујевац између два светска рата, Крагујевац.
 • Љушић Р. (2003). Вожд Карађорђе, Београд.
 • Милићевић Ђ. М. (1876). Кнежевина Србија I, Београд.
 • Милићевић Ђ. М. (1888/1979). Поменик знаменитих људи српског народа новијега доба, Београд.
 • Милићевић Ђ. М. (1901). Додатак поменику од 1888, Српска краљевска штампарија, Београд.
 • Миловановић М. (2005). Доње Јарушице – Борци – Ђурђево (Села у Доњој Лепеници), Београд.
 • Милошевић А. (2018). Српска прича – Сећања из рата и револуције 1941-1945, /приредио Н. Девић/, Београд.
 • Миљковић-Бојанић Е. (2004). Смедеревски санџак 1476-1560, Београд.
 • Мишић С. (2007). Поседи великог логотета Стефана Ратковића. У: Моравска Србија, Крушевац.
 • Недељковић М. (1996). Записи о Шумадији, Крагујевац.
 • Ненадовић К. (1884). Живот и дела Карађорђа и његових војвода и јунака 2. део, Беч.
 • Николић М. (1991). Становништво Раче Крагујевачке и њене ближе околине 1837. године. У: Станишта, Крагујевац.
 • Новаковић С. (1877). Зeмљиште радње Немањине. У: Годишњица Н. Чупића I, Београд.
 • Новаковић С. (1912). Законски споменици, Београд.
 • Novaković R. (1985). Baltički Sloveni u Beogradu i Srbiji,
 • Обрадовић Д. (2005). Завичај и порекло Панте Срећковића. У: Митолошки зборник 14, Рача.
 • Обрадовић Д. (2006). Поводом једног кумства Обреновића и Цукића. У: Наша прошлост 7, Краљево.
 • Обрадовић Д. (2008). Живот Радоја Домановића. У: Лако перо Радоја Домановића, Крагујевац.
 • Обрадовић Д. (2013). Велико и Мало Крчмаре /Приредио Ж. Андрејић/, Рача.
 • Пајкић П, Пајкић Ј. (1985). Попис уметничких предмета и икона у црквама на територији Општине Рача Крагујевачка, /Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу/, Крагујевац.
 • Пантелић Д. (1948). Попис пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира. У: Споменик САНУ, XCVI, Београд.
 • Петровић Д. (1962). Крагујевачки округ средином XIX века, Крагујевац.
 • Петровић М. (1889). Финансије и установе обновљене Србије, II, Београд
 • Петровић М. (1899). Финансије и установе обновљене Србије до 1842, III, Београд.
 • Првовенчани Стефан. (1988). Сабрани списи, (Љ. Георгијевски-Јухас), Београд.
 • Савић Б. В. (1988). Карађорђе – Документа, Г. Милановац.
 • Sarinay Y., Budak M., Bayir O., Izgoer Z. A. (2009). Semendire livasi icmal tahrir defteri (937 / 1530),
 • Симић Б. (1999). Алекса, Београд
 • Skok Р. (1971-1973). Etimologijski riječnik hrvatskog ili srpskog jezika,
 • Срећковић П. (1861). Детињство, Београд.
 • Тричковић Р. (1968). Организација управе у Београдском пашалуку после Београдског мира 1739. године, (Магистарски рад, Библиотека одељења за историју Филозофског факултета, непубликовано), Београд.
 • Тодоровић Д.  (1966).  Попис  устаника  из    године.  У:  Споменик CXIV, Београд.
 • Fejer G. (1844). Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad,
 • Шкриванић Г. (1970). Раваничко властелинство. У: Историјски часопис XVI-XVII, Београд.