МОГУЋНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА ПРОШЛОСТИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У АРХИВИМА – ПРИМЕР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ШУМАДИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 225-234) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славко Степановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.225S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Будући да је истраживање историје ромске популације још увек у повоју, како на европском тако и постјугословенском простору, рад има за циљ да пружи пресек фондова и збирки који представљају извор за проучавање историје Рома, а који припадају Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу. Са основним хронолошким критеријумом, рад даје увид у архивску грађу од прве половине XIX века па све до периода изградње земље у социјалистичком државно-друштвеном систему, односно до седамдесетих година прошлог века. Посебно је указано на извесна ограничења извора који имају значајан потенцијал за реконструкцију историје ромске популације у Крагујевцу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Роми, Крагујевац, историја, матичне књиге, ИАШК.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ :
  • ИАШК, Начелство округа крагујевачког (1898)
  • ИАШК, Збирка матичних књига, матична књига венчаних, Храм Успења Пресвете Богородице (1900)
  • ИАШК, Збирка матичних књига, матична књига умрлих, Храм Силаска Светог Духа (1914)
  • ИАШК, Поглаварство Града Крагујевца (1941-1944) Картотека Музеја ,,21.октобар” у Крагујевцу.
ЛИТЕРАТУРА:
  • Александра Вулетић, „Живети у Крагујевцу“, у: Радомир Ј. Поповић, Александра Вулетић и Предраг Илић, Престони Крагујевац, Крагујевац 2019, 97-175;
  • Драгољуб Ацковић, ,,Конституционални проблеми Рома”, у: Развитак Рома у Југославији, проблеми и тенденције, ур. Милош Мацура, Београд, 1992, 17-24; Кристина Јоргић, Суседи којих више нема: страдање Рома у Крагујевцу октобра 1941, Крагујевац 2018.
  • Розарија Илић, Емилија Илић, Обичаји и Традиција Рома Крагујевца, Крагује- вац, 2002, 11.
  • Татомир Вукановић, Роми (Цигани) у Југославији, Врање, 1983.