ТРГОВАЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЧКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ (1890-1944)

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 164-173) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.164M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се говори о Крагујевачкој трговачкој школи, која је основана у оквиру привредног и културно-образовног Удружења Крагујевачке трговачке омладине, 1890. године. Крагујевачка трговачка школа је почела са радом 1. јануара 1891. Током пет деценија постојања, Школа је више пута реорганизована.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

трговачка школа, трговачка омладина, Крагујевац.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ЛИТЕРАТУРА
  • Никола Вучо, Привредна историја Србије, Београд, 1955.
  • Срећко Ђунковић, Школство у периоду до I светског рата, у: Тома  Бабић (ур.) Просвета, образовање и васпитање у Србији, Београд 1971.
  • Драгољуб Н. Бакић, Пет векова Крагујевца, чланци и успомене, преводи и преписка, Крагујевац, 1972.
  • Мирослав Лазић,  Ктитори и приложници у  српској   култури 19. и почетком 20. века, Трговци, занатлије и индустријалци, у: Приредили Ана Столић, Ненеад Макуљевић, Приватни живот код Срба у деветнае- стом веку, Београд 2006.
  • Верољуб Трифуновић, Грађење Крагујевца у Кнежевини и Краљевини Србији, Крагујевац 2008.
ИЗВОРИ
  • Фонд Трговачка омладина Крагујевца (1889-1946), Историјски архив Шумадије у Крагујевцу.
ФОТОГРАФИЈА
  • Документ: Министар народне привреде – Кости Петковићу, председнику Крагујевачке трговачке омладине: одобрава да Недељно–празнична школа може отпочети са радом 1. јануара 1891. године, 20. новембар 1890.,
  • ИАШК 7. 2. 157, 1890 Ф I (25), Фонд Трговачка омладина Крагујеваца (1889-1946), Историјски архив Шумадије у Крагујевцу.