ЦРКВЕНИ ШЕМАТИЗАМ БЕОГРАДСКО-СРЕМСКЕ ЕПАРХИЈЕ -НАХИЈЕ БЕОГРАД, ЖЕЛЕЗНИК, АВАЛА И ЗЕМУН – У XVI ВЕКУ ПРЕМА ТУРСКИМ КАТАСТАРСКИМ ПОПИСИМА

Шумадијски анали 12 (2022) (стр. 64-88) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Живојин Андрејић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mitcentar@mts.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali18.12.064A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Анализом турских пописа нахија Београд, Железник, Авала и Земун из XVI века у раду се врши реконструкција црквеног шематизма у нахијама и свеукупно шематизма Београдско-сремске епископије у истом времену.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

турски пописи, турске нахије, Београд, Железник, Авала, Земун, Београдско-сремска епископија, манастири, цркве.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
 • *** Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955/2007.
 • Андрејић Ж. (2016). Жрнов и средњовековна срспка жупа Жрновница. У: Жрнов 5, Београд.
 • Андрејић Ж. (2019). Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII- XV век, Рача.
 • Амедоски Д. (2005). Земун и Земунска нахија у XVI веку. У: Историјски часопис LII, Београд.
 • Бајаловић Хаџи-Пешић М. (2001). Налази хришћанске камене пластике из времена између IV и XVII века на подручју Београда. У: Зборник Народног Музеја XVII – 1, Београд.
 • Богић В. (1866). Опис Врачарског среза. У: Гласник СУД, II, Београд.
 • Bojanić D. (1968). Organizacija uprave u Beogradskom pašaluku posle Beogradskog mira 1739. godine, /Необјављени магистарски рад, Библиотека групе за историју Филозофског факултета/,
 • Bojanić D. (1974). Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast,
 • Бошковић Ђ. (1940). Град Жрнов. У: Старинар XV, Београд.
 • Бошковић Ђ. (1956). Археолошка налазишта и споменици у Србији, II, Централна Србија, Београд.
 • Вујовић Б. (1968). Натпис деспота Стефана Лазаревића. У: Зборник за ликовне уметности Матице српске 4, Нови Сад.
 • Вујовић Б. (1973). Црквени споменици на подручју града Београда, Београд.
 • Грујић Р. (1939). Духовни живот. У: Војводина I, Нови Сад.
 • Ђурђев Б. (1960). Југословенске земље под турском влашћу у време успона турске моћи – Србија. У: Историја народа Југославије, књ. друга, Београд.
 • Емеџен Ф. (1997). Историја једне миграције с почетка XVI столећа. У: Историјски часопис XLII-XLIII, Београд.
 • Зиројевић О. (1983). Земун – период турске владавине до Бечког рата (1683). У: Годишњак града Београда ХХХ, Београд.
 • Зиројевић О. (1989). Сремске цркве и манастири у турским пописима из друге половине XVI века. У: Зборник Матице српске за ликовне уметности 25, Нови Сад.
 • Зиројевић О. (1997). Попис џизије Београдске области из 1640/41. године. У: Историјски часопис XLIV, Београд.
 • Јанковић М. (1985). Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд.
 • Јиречек К. (1978). Историја Срба 1, Београд.
 • Калић-Мијушковић Ј. (1974). Србија и Београд. У: Историја Београда 1, Београд.
 • Калић Ј. (2003). Београд у XII веку. У: Зборник радова Византолошког института 40, Београд.
 • Калић С. (2015). Тврђава Авала (Гјузелџе) 15-18. век. У: Историјски часопис LXIV, Београд.
 • Крстић А. (2003). Кучево и Железник у светлу османских дефтера. У: Историјски часопис XLIX, Београд.Крстић А. (2010). Жрнов. У: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, /С. Мишић/, Београд.
 • Matković P. (1879). Putovanja po Balkanskom poluotoku. У: Rad JAZU, XLIX, Zagreb.
 • Matković P. (1881). Putovanja po Balkanskom poluotoku. У: Rad JAZU, LVI, Zagreb.
 • Matković P. (1893). Putovanja po Balkanskom poluotoku. У: Rad JAZU, СХVI, Zagreb.
 • Миљковић-Бојанић Е. (2004). Смедеревски санџак (1476-1560), Београд.
 • Митић М. (2004). Истините приче о краљевима српског средњег века, /Архиепископ Данило/, Ниш.
 • Николајевић Стојковић И. (1956). Прилог проучавању византијске скулптуре од 10. до 12. века из македоније и Србије. У: Зборник радова Византолошког института 4, Београд.
 • Николић Р. (1903). Околина Београда, Београд.
 • Новаковић С. (1908). Охридска архиепископија у почетку XI века. У: Глас СКА, LXXVI, Београд.
 • Радић Б., Пајкић П. (2007). Знаменитости Шумадије, Крагујевац.
 • Радовановић В. (1975). Где су се налазила непозната села и мезре у околини Београда која се помињу у турским катастарским пописима од 1476. до 1566. У: Годишњак града Београда XXII, Београд.
 • Sarinay Y., Budak M., Bayir O., Izgoer Z. A., Semendire livasi icmal tahrir defteri (937 / 1530), Ankara 2009.
 • Симић З., Јанковић М. (2009). Стари манастир Раковица. У: Саопштења XLI, Београд.
 • Слијепчевић Ђ. (1991). Историја српске православне цркве 1, Београд.
 • Стојановић Љ. (1902). Стари српски записи и натпииси I, Београд.
 • Стојановић Љ. (1905). Стари српски записи и натпииси III, Београд.
 • Тричковић Р. (1980). Српска црква средином XVII века. У: Глас CCCXX (2) САНУ, Београд.
 • Филозоф К. (1989). Житије деспота Стефана Лазаревића, /Г. Јовановић/, Београд.
 • Шабановић Х. (1964). Турски извори за историју Београда, књ. 1, св. 1, Београд.
 • Шабановић Х. (1970). Урбани развој Београда од до 1688. године. У: Годишњак града Београда XVII, Београд.