Поверавање спровођења оставинског поступка јавном бележнику – неколико напомена из угла међународног приватног права

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 67-82)

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Е-АДРЕСА: slavko@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum20.67DJ

САЖЕТАК:

Према чл. 110а Закона о ванпарничном поступку (ЗВП), оствински суд може донети одлуку о поверавању спровођења оставинског поступка јавном бележнику само ако је за наслеђивање меродавно домаће право. У овом раду аутор покушава да објасни када треба сматрати да је овај услов из чл. 110а ЗВП остварен, као и да ли јавни бележник може решавати нека друга питања међународног приватног права која се могу јавити у повереном поступку. Имајући ово у виду, аутор се, најпре, осврће на примену колизионих норми за наслеђивање из чл. 30 и 31 ЗРСЗ и појашњава у којим (апстраткно одређеним) ситуацијама је, у складу са овим колизионим нормама, домаће право меродавно за сва наследноправна питања. Након тога, аутор се бави питањем да ли јавни бележник може у повереном поступку одлучивати о појединим процесноправним питањима са елементом иностраности, као што су међународна надлежност, процесна способност странке која је странац, међународна литиспендиција и признање стране судске одлуке као претходно питање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поверавање оставинског поступка јавном бележнику, меродавно право за наслеђивање, процесна способност странца, међународна литиспенденција, признање стране судске одлуке

ЛИТЕРАТУРА:

Варади, Т., Бордаш, Б., Кнежевић, Г. и Павић, В. (2012). Међународно приватно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Дика, М., Кнежевић, Г. и Стојановић, С. (1991). Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд: Номос

Ђорђевић, С. (2018). Колизионоправно цепање заоставштине услед примене

установе renvoi и уклањање насталих противречности правних норми. Гласник права IX(2), 3-18.

Ђорђевић, С. (2020). Примена међународног приватног права у јавнобележничкој пракси. Преузето 10. новембра 2020. године http://beleznik.org/index.php/sr/ (пројекат „Economic empowerment of women“ Немачке организације за

међународну сарадњу – Канцеларија за правну реформу / Organisation for International Cooperation – GIZ, ORF Legal Reform) (цитирано у тексту рада као Ђорђевић, 2020а).

Ђорђевић, С. (2020). Утврђивање и попуњавање правних празнина у Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Крагујевац: Правни

факултет Универзитета у Крагујевцу (цитирано у тексту рада као Ђорђевић, 2020б).

Ђорђевић, С., Мешкић, З. (2016). Међународно приватно право I, општи део.

Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Ђурђевић, Д. (2013). Положај нотара као повереника суда у оставинском поступку. У Д. Митровић (ред.). Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 3 (стр. 154-168). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Закон о ванпарничном поступку, Сл. гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. Гласник РС, бр. 46/95 – др. закон, 18/2005 – др. закон, 85/2012, 45/2013 – др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 – др. Закон.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Сл. лист СФРЈ, бр. 43/82 и 72/82 – испр., Сл. лист СРЈ, бр. 46/96 и Сл. Гласник РС, бр. 46/2006 – др. закон.

Закон о уређењу судова, Сл. гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – одлука УС, 87/2018 и 88/2018 – одлука УС.

Матић, Ж. (1982). Међународно приватно право, посебни дио. Загреб: Правни факултет у Загребу

Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 26.11.2014.г. и 27.11.2014.г. и на седници Одељења за привредне преступе и управно- рачунске спорове одржаној дана 3.12.2014.г. – Судска пракса привредних

судова – Билтен бр. 4/2014.

Станивуковић, М. и Живковић, М. (2008). Међународно приватно право, општи део.

Београд: Службени гласник

Хашке конвенције о сукобу закона у погледу форме тестаменталних располагања, Сл. лист ФНРЈ – Међународни уговори, бр. 10/62.