Ograničenje predmeta postupka za raspravljanje zaostavštine pred sudom države članice – primena čl. 12 EU uredbe o nasleđivanju

Forum 1 (1-2) 2020, (str. 43-66)

AUTOR(I): Vojin Čekrlić

E-ADRESA: vcekrlic562011@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum20.43C

SAŽETAK:

U predstojećem radu se bavimo pojedinim aspektima primene člana 12 Uredbe EU br. 650/2012 Evropskog Parlamenta i Veća o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i autentičnih isprava u materiji nasleđivanja i o Evropskom sertifikatu o nasleđivanju. Autor, pre svega,analizira, načelnu opravdanost njegovog uvođenja, a zatim i pojedina pitanja koja se tiču mogućnosti njegove efikasne primene. Posebna pažnja je posvećena analizi pretpostavki za primenu člana 12, čija apstraktna formulacija u određenim aspektima može da predstavlja problem za sudove država članica prilikom donošenja odluke da ne odlučuju o raspodeli delova zaostavštine koji se nalazi na teritoriji treće države. Nakon toga će biti reči i o uticaju ograničenja predmeta postupka pred sudom države članice na ostvarivanje principa jedinstvene zaostavštine uspostavljenog samom Uredbom o nasleđivanju, praćene hipotetičkim primerom i mogućim predlogom rešenja problema cepanja zaostavštine, na način na koji neće narušiti koordinaciju sa pravnim sistemima trećih država.

KLJUČNE REČI:

Uredba o nasleđivanju, član 12, ograničenje predmeta postupka, treća država, princip jedinstvene zaostavštine, cepanje zaostavštine

LITERATURA:

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 12: Limitation of proceedings, In A. C. Caravaca, A.

Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.209- 220). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016a).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 10: Subsidiary Jurisdiction. In A. C. Caravaca, A. Davì,

H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.186-198). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016b).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 9: Jurisdiction Based on Appearance. In A. C. Caravaca,

  1. Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.186-198). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016v).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 11: Forum necessitates. In A. C. Caravaca, A. Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.199-208).

Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016g).

Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012.

Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S. (1991). Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd.

Dutta, A. (2009). Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht, vol. 73, no. 3, 547-606.

Dutta, A. (2013). Novo međunarodno nasljedno pravo Evropske unije – prvo čitanje Uredbe o nasljednom pravu, Nova pravna revija, 2/2013, Sarajevo, 9-22.

Đorđević, S., Meškić, Z. (2016) Međunarodno privatno pravo – opšti deo.

Kragujevac – Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke.

Đorđević, S. (2010). O problemima nekoordiniranog raspravljanja

zaostavštine jednog lica u različitim pravnim porecima. U S. Bejatović (red.). Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 5, (str.377- 399). Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke.

Đorđević, S. (2020). Some Remarks on Prevention and Resolution of Positive Jurisdiction Conflicts between Croatian (Member State) and Serbian Courts in Cross-Border Succession Cases – From Croatian (EU) and Serbian Point of View. Pravni Vjesnik God. 36 Br. 2, 25-49.

Đurđević, D. B. (2017). Institucije naslednog prava, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje.

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5,

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html, posećena 20.  10.  2019.

Lagarde, P. (2015). Introduction. In U. Bergquist, et al. (Eds.) EU Regulation on Succession and Wills: Commentary, (pp. 20-38). Köln: Otto Schmidt KG.

Odersky, F. (2015). Article 12: Limitation of proceedings. In U. Bergquist, et al. (Eds.) EU Regulation on Succession and Wills: Commentary, (pp. 91-93). Köln: Otto Schmidt KG.

Pamboukis, H. P. Introductory Remarks on Regulation No 650/2012 of 4 July 2012 on succession. In H. P. Pamboukis (ed.). EU Succession Regulation No 650/2012:

Commentary (rr. 1-13) Athens: Nomiki Bibliothiki.

Panopoulos, G. (2017). Article 12: Limitation of proceedings, In H. P. Pamboukis (Ed.). EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.161-168). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017a).

Panopoulos, G. (2017). Article 10 – Subsidiary iurisdiction. In H. P. Pamboukis (Ed.).

EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.145-153). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017b).

Panopoulos, G. (2017). Article 11 – Forum necessitates. In H. P. Pamboukis (Ed.). EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.154-160). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017v).

Petrović, M. (2010). Merodavno pravo za nasleđivanje prema predlogu Uredbe EU. U S. Bejatović (red.). Pravni sistem Srbije i standardi EU i Saveta Evrope, knj. 5 (359-376). Kragujevac : Pravni fakultet Univerziteta u

Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke.

Petrović, M. (2009). Ograničenje međunarodne sudske nadležnosti – odabrana pitanja, Kragujevac.

Popescu, D. A. (2014). Guide on international private law in successions matters.

Onești: Magic Print.

Queirolo, I. (2016). Jurisdiction in Succession Matters: General Rules and Choice of

Court. In . S. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata (Eds.). Towards The Entry Into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity Upon Past Divergencies (rr.337-374). Milan: University of Milan.

Radoja, K. (2019). Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU-a o nasljeđivanju, Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 35 No. 2, 49-65.

Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession, OJ L 201, 27.7.2012.

Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2012) Međunarodno privatno pravo, Beograd.

Załucki, M. (2016). New Revolutionary European Regulation On Succession Matters.

Key Issues And Doubts, Revista de Derecho Civil, vol. III, núm. 1, 165-176.

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, Sl. list SFRJ“, br. 43/82 i 72/82 – ispr., „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/2006- dr. zakon.

Živković, M., Stanivuković, M. (2006). Međunarodno privatno pravo – opšti deo, Beograd.