Ограничење предмета поступка за расправљање заоставштине пред судом државе чланице – примена чл. 12 ЕУ уредбе о наслеђивању

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 43-66)

АУТОР(И): Војин Чекрлић

Е-АДРЕСА: vcekrlic562011@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum20.43C

САЖЕТАК:

У предстојећем раду се бавимо појединим аспектима примене члана 12 Уредбе ЕУ бр. 650/2012 Европског Парламента и Већа о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и аутентичних исправа у материји наслеђивања и о Европском сертификату о наслеђивању. Аутор, пре свега,анализира, начелну оправданост његовог увођења, а затим и поједина питања која се тичу могућности његове ефикасне примене. Посебна пажња је посвећена анализи претпоставки за примену члана 12, чија апстрактна формулација у одређеним аспектима може да представља проблем за судове држава чланица приликом доношења одлуке да не одлучују о расподели делова заоставштине који се налази на територији треће државе. Након тога ће бити речи и о утицају ограничења предмета поступка пред судом државе чланице на остваривање принципа јединствене заоставштине успостављеног самом Уредбом о наслеђивању, праћене хипотетичким примером и могућим предлогом решења проблема цепања заоставштине, на начин на који неће нарушити координацију са правним системима трећих држава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Уредба о наслеђивању, члан 12, ограничење предмета поступка, трећа држава, принцип јединствене заоставштине, цепање заоставштине

ЛИТЕРАТУРА:

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 12: Limitation of proceedings, In A. C. Caravaca, A.

Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.209- 220). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016а).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 10: Subsidiary Jurisdiction. In A. C. Caravaca, A. Davì,

H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.186-198). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016б).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 9: Jurisdiction Based on Appearance. In A. C. Caravaca,

  1. Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.186-198). Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016в).

Buonaiuti, F. M. (2016). Article 11: Forum necessitates. In A. C. Caravaca, A. Davì, H.P. Mansel (Eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary (pp.199-208).

Cambridge University Press. (Buonaiuti, 2016г).

Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012.

Дика, М., Кнежевић, Г., Стојановић, С. (1991). Коментар Закона о међународном приватном и процесном праву, Београд.

Dutta, A. (2009). Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht, vol. 73, no. 3, 547-606.

Dutta, A. (2013). Novo međunarodno nasljedno pravo Evropske unije – prvo čitanje Uredbe o nasljednom pravu, Nova pravna revija, 2/2013, Sarajevo, 9-22.

Ђорђевић, С., Мешкић, З. (2016) Међународно приватно право – општи део.

Крагујевац – Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке.

Ђорђевић, С. (2010). О проблемима некоординираног расправљања

заоставштине једног лица у различитим правним порецима. У С. Бејатовић (ред.). Правни систем Србије и стандарди ЕУ и Савета Европе, књ. 5, (стр.377- 399). Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке.

Đorđević, S. (2020). Some Remarks on Prevention and Resolution of Positive Jurisdiction Conflicts between Croatian (Member State) and Serbian Courts in Cross-Border Succession Cases – From Croatian (EU) and Serbian Point of View. Pravni Vjesnik God. 36 Br. 2, 25-49.

Ђурђевић, Д. Б. (2017). Институције наследног права, Београд: Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање.

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5,

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html, посећена 20.  10.  2019.

Lagarde, P. (2015). Introduction. In U. Bergquist, et al. (Eds.) EU Regulation on Succession and Wills: Commentary, (pp. 20-38). Köln: Otto Schmidt KG.

Odersky, F. (2015). Article 12: Limitation of proceedings. In U. Bergquist, et al. (Eds.) EU Regulation on Succession and Wills: Commentary, (pp. 91-93). Köln: Otto Schmidt KG.

Pamboukis, H. P. Introductory Remarks on Regulation No 650/2012 of 4 July 2012 on succession. In H. P. Pamboukis (ed.). EU Succession Regulation No 650/2012:

Commentary (рр. 1-13) Athens: Nomiki Bibliothiki.

Panopoulos, G. (2017). Article 12: Limitation of proceedings, In H. P. Pamboukis (Ed.). EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.161-168). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017a).

Panopoulos, G. (2017). Article 10 – Subsidiary iurisdiction. In H. P. Pamboukis (Ed.).

EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.145-153). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017б).

Panopoulos, G. (2017). Article 11 – Forum necessitates. In H. P. Pamboukis (Ed.). EU Succession Regulation No 650/2012: Commentary (pp.154-160). Athens: Nomiki Bibliothiki. (Panopoulos, 2017в).

Петровић, М. (2010). Меродавно право за наслеђивање према предлогу Уредбе ЕУ. У С. Бејатовић (ред.). Правни систем Србије и стандарди ЕУ и Савета Европе, књ. 5 (359-376). Крагујевац : Правни факултет Универзитета у

Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке.

Петровић, М. (2009). Ограничење међународне судске надлежности – одабрана питања, Крагујевац.

Popescu, D. A. (2014). Guide on international private law in successions matters.

Onești: Magic Print.

Queirolo, I. (2016). Jurisdiction in Succession Matters: General Rules and Choice of

Court. In . S. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata (Еds.). Towards The Entry Into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity Upon Past Divergencies (рр.337-374). Milan: University of Milan.

Radoja, K. (2019). Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU-a o nasljeđivanju, Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol. 35 No. 2, 49-65.

Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession, OJ L 201, 27.7.2012.

Варади, Т., Бордаш, Б., Кнежевић, Г., Павић, В. (2012) Међународно приватно право, Београд.

Załucki, M. (2016). New Revolutionary European Regulation On Succession Matters.

Key Issues And Doubts, Revista de Derecho Civil, vol. III, núm. 1, 165-176.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Сл. лист СФРЈ“, бр. 43/82 и 72/82 – испр., „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/2006- др. закон.

Живковић, М., Станивуковић, М. (2006). Међународно приватно право – општи део, Београд.