(Не)Mогућност остваривања права детета на здравље и права детета на социјално обезбеђење

Форум 1 (1-2) 2020, (стр. 3-26)

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Е-АДРЕСА: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum20.03V

САЖЕТАК:

Људска права из групе економских, социјалних и културних права умногоме подсећају на моралне идеале и прокламације. Из тог разлога остварују се прогресивно и поступно, сходно расположивим ресурсима и уз уважавање минималних суштинских обавеза држава-уговорница. Такав је случај и са правом детета на здравље и правом детета на социјално обезбеђење. У раду се разматра садржина наведених права детета и начини њихове примене у националним законодавствима, са тежиштем на праву Србије. Посебна пажња посвећује се примени права детета на здравље и права детета на социјално обезбеђење у доменима здравствене, односно социјалне заштите. Право детета на здравље непосредно је инкорпорисано у домаће законодавство и ближе одређено преко низа субјективних права која припадају детету као пацијенту. Од наведених права, свакако су најзначајнија она која укључују партиципативна права детета, попут права детета на слободан пристанак на предузимање медицинске мере. Са друге стране, право детета на социјално обезбеђење није директно инкорпорисано у домаће законе, већ се примењује преко правила о социјалној заштити и различитим облицима социјалног осигурања. При томе, дете се првенствено посматра као пасивни корисник услуга социјалног обезбеђења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

економска, социјална и културна права, права детета, здравље, социјално обезбеђење, Комитет за права детета, минималне суштинске обавезе

ЛИТЕРАТУРА:

Fortin, J. (2010). Children’s Rights and the Developing Law, Cambridge: Cambridge University Press.

Jänterä – Jareborg, M. (2016). The child in the intersections between society, family, faith and culture. In Jänterä – Jareborg, M. (Ed.) The Child’s Interests in Conflict, (pp. 1-30). Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.

Комитет УН за економска, социјална и културна права. Општи коментар бр. 3: природа обавеза држава-уговорница (чл. 2. ст. 1. Пакта), 14. децембар 1999,

ОК/КЕСКП/3. Retrieved November 2, 2020, from https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf.

Комитет УН за економска, социјална и културна права. Општи коментар бр. 14: право на највиши оствариви стандард здравља (чл. 12.), 11. август 2000, ОК/КЕСКП/14, пар. 43. Retrieved November 4, 2020, from https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf.

Комитет УН за економска, социјална и културна права. Општи коментар бр. 19:

право социјалну сигурност (чл. 9.), 04. фебруар 2008. ОК/КЕСКП/19, пар. 2.

Retrieved November 5, 2020, from https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html.

Комитет УН за права детета. Општи коментар бр. 4: здравље и развој адолесцената у контексту Конвенције о правима детета, 01. јул 2003, ОК/КПД/4. Retrieved November 6, 2020, from https://www.refworld.org/docid/4538834f0.html.

Комитет УН за права детета. Општи коментар бр. 5 (2003) – опште мере за примену Конвенције о правима детета (чл. 4, 42. и 44. ст. 6), 27. новембар, 2003,

ОК/КПД/5. Retrieved November 1, 2020, from https://www.refworld.org/docid/4538834f11.html.

Комитет УН за права детета. Општи коментар бр. 15 о праву детета да ужива највиши оствариви стандард здравља (чл. 24), 17. април 2013, ОК/КПД/15, пар 73).

Retrieved November 4, 2020, from https://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html.

Комитет УН за елиминацију дискриминације жена и Комитет УН за права детета.

Заједничка препорука бр. 31/Општи коментар бр. 18. о штетним праксма,

  1. новембар 2014, (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18). Retrieved November 3, 2020, from https://undocs.org/CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18

Комитет УН за права детета. Општи коментар бр. 19 (2016) о јавном

финансирању ради остваривања права детета (чл. 4.), 21. јул 2016, ОК/КПД/19. Retrieved November 1, 2020, from https://undocs.org/en/CRC/C/GC/19.

Комитет УН за права детета. Закључна запажања поводом иницијалног извештаја државе Чад, 24. август 1999, пар. 28. Retrieved November 7, 2020, from https://undocs.org/CRC/C/15/Add.107.

Комитет УН за права детета (Закључна запажања поводом другог периодичног извештаја Непала, 21. септембар 2005, пар. 61 (е)). Retrieved November 2, 2020, from https://www.refworld.org/docid/45377ea30.html.

Langford, M., Khaliq, U. (2019). Article 26. The Right to Social Security. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 986-1020). Oxford: Oxford University Press.

Lundy, L., Kilkelly, U., & Byrne, B. (2013). Incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in Law: A Comparative Review. International Journal of Children՚ s Rights, 21(3), 442-463.

Међународна организација рада. Конвенција бр. 102 о минималним стандардима социјалног обезбеђења, 28. јун 1952, К/МОР/102. Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори, бр. 1/1955.

Младеновић, Т. (2020). Етички и правни аспекти узимања органа од умрлих

малолетних лица. У М. Мићовић (ред.). Услуге и права корисника (стр. 483-500). Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Мујовић Зорнић, Х., Сјеничић, М. и Миленковић, М. (2016). Права пацијента и законодавне промене у Србији. Теме, XL(1), 35-51.

Nolan, A. (2013). Economic and Social Rights, Budgets and the Convention on the Rights of the Child. International Journal of Children’s Rights, 21(2), 248-277.

Nolan, A. (2019). The Right to a Standard of Living Adequate for the Child’s Development. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 1021- 1055). Oxford: Oxford University Press.

Поњавић, З. (2016). Право пацијента да пристане на медицинску меру или да је одбије. Теме, XL(1), 15-33.

Породични закон. Службени гласник РС, бр. 18/2005.

Sachs, A. (2003). The Judicial Enforcement of Socio-economic Rights: The Grootboom Case. Current Legal Problems, 56(1), 579-601.

Schmahl, S. (2014). The Rights of the Child in Germany: The UN Convention on the Rights of the Child and its Implementation in National Law. In M. Schmidt-Kessel (Ed.). German National Reports on the 19th International Congress of Comparative Law (pp. 581-609). Tübingen: Mohr Siebeck.

Tasioulas, J. (2017). Minimum Core Obligations: Human Rights in the Here and Now.

Nordic Trust Fund and Тhe World Bank.

Tasioulas, J. (2017). The Minimum Core of the Human Right to Health. Nordic Trust Fund and Тhe World Bank.

Tobin, J. (2019). Article 24. The Right to Health. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 902-969). Oxford: Oxford University Press.

Tobin, J. (2019). Article 4. A State’s General Obligation of Implementation. In Tobin, J. (Ed.) The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, (pp. 108-158).

Oxford: Oxford University Press.

Уједињене нације. Међународни пакт о грађанским и политичким правима и Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, 16.

децембар 1966, МПГПП и МПЕСКП. Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима и Закон о ратификацији

међународног пакта о економским, социјалним и културним правима.

Службени лист СФРЈ, бр.7/1971.

Уједињене нације. Конвенција о правима детета, 20. новембар 1989, КПД. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета. Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 15/1990 и Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 2/1997.

Устав РС. Службени гласник РС, бр. 98/2006.

Влашковић, В. (2018).Услуге предузимања већих медицинских захвата над дететом са аспекта вршења родитељског права. У М. Мићовић (ред.)

Савремени правни промет и услуге (стр. 639-649). Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању. Службени гласник РС, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019.

Закон о правима пацијената. Службени гласник РС, бр. 45/2013 и 25/2019 – други закон.

Закон о пресађивању људских органа. Службени гласник РС, бр. 57/2018. Закон о социјалној заштити. Службени гласник РС, бр. 24/2011.

Закон о здравственој заштити. Службени гласник РС, бр. 25/2019.