Saznanje i primena stranog prava u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije

Forum 1 (1-2) 2019, (str. 109-132)

AUTOR(I): Sanja Stanković

E-ADRESA: sanjastankovic79@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum19.109S

SAŽETAK:

Danas, se usled prekograničnog kretanja ljudi, robe, kapitala i pružanja usluga javlja sve veći broj sporova sa međunarodnim elementom. Kada se pred nadležnim domaćim organom vodi postupak u kome se raspravlja o pravnom odnosu ili pravnom pitanju sa međnarodnim elementom, domaći organ posredstvom kolizone norme po službenoj dužnosti utvrđuje pravo koje države se primenjuje na taj odnos ili to pitanje. Ukoliko je potrebno primeniti pravo strane države, nadležni organ ga po službenoj dužnosti utvrđuje i primenjuje. U Republici Srbiji načini saznanja sadržine stranog prava su propisani zakonom koji reguliše materiju međunarodnog privatnog prava (Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja), dvostranim ugovorima koji regulišu materiju međunarodne pravne pomoći, višestranim ugovorom sedes materiae, odnosno Evropskom konvencijom o obaveštenjima o stranom pravu i višestranim ugovorima lex specialis. Cilj rada je da predstavi i analizira rešenja iz ovih pravnih izvora i da ih međusobno uporedi. Pritom, daje se i kratki osvrt na rešenja sadržana u pravima državama regiona.

KLJUČNE REČI:

dvostrani ugovor, višestrani ugovor, koliziona norma, način saznanja stranog prava, primena stranog prava, centralni organ

LITERATURA:

Varadi, T., Knežević, G., Bordaš, B., Pavić, V. (2012). Međunarodno privatno pravo.

Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Đorđević, S., Meškić, Z. (2016).Međunarodno privatno pravo I – Opšti deo‐. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Stanivuković, M., Živković, M. (2013), Međunarodno privatno pravo. Beograd: JP „Službeni glasnik“.

Bonomi, A., & Volken, P. (2008). Yearbook of Private International Law. Volume X. Sellier European Law Publisher & Swiss Institute of ComparativeLaw, 441‐458.

Jessel‐Holst, C. (2/2016). Makedonija na putuka modernom međunarodnom privatnom pravu. Nova Pravna Revija, 7‐14.

Đorđević, S.(2/2016). Kratak kritički osvrt na tumačenje odredaba čl. 13 ZRSZ o utvrđivanju sadržine stranog prava u odlukama bivšeg Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Nova Pravna Revija,36‐39.

Sikirić, H. (2006). Primjena kolizijskih pravila i stranog prava u sudskom postupku.

Zbornik PFZ, 56 (2‐3), 617‐686.

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Sl. list SFRJ, br.

43/82 i 72/82 ‐ ispr., Sl. list SRJ, br. 46/96 i Sl. glasnik RS, br. 46/2006 ‐ dr. zakon).

Zakonomednarodnemzasebnempravuinpostopku. UradnilistRS, št. 56/99 i45/08.

Zakonomeđunarodnomprivatnompravu.SlužbenVesniknaRepublikaMakedonija, br.

87/2007.

Zakonom o međunarodnom privatnom pravu. Sl. list CG, br. 1/2014, 6/2014 ‐ ispr., 11/2014 ‐ ispr., 14/2014 i 47/2015 –dr. zakon.

Zakono međunarodnomprivatnompravu.Narodnenovine, br. 101/17.

Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu. Službeni list SFRJ‐ Međunarodni ugovori, br. 7/91.

Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu. Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 2/60.

Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece.

Službenilist SFRJ – Međunarodniugovori, br. 7/91.

Haška konvencija o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima. Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 4/88.

Evropski sporazum o prosleđivanju zahteva za pravnu pomoć. Službeni list SRJ

– Međunarodni ugovori, br. 9/01.

Haška konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece. Sl. glasnik RS‐Međunarodni ugovori, br. 20/2015.

Haška konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja.

Sl. glasnik RS‐Međunrodni ugovori, br. 12/ 2013.

Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja. Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 1/01.

Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNR Jugoslavije i Republike Austrije. Službeni list FNRJ Dodatak, br. 8/1955 i Sl. list SFRJ Međunarodni ugovori, br. 2/83 ‐ dr. zakon).

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. Službeni list SFRJ– Dodatak, br. 7/1974.

Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći. Službeni list FNRJ – Dodatak, br. 1/1957.

Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima. Službeni list FNRJ – Dodatak, br. 7/1960.

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Službenilist SFRJ– Međunarodniugovori, br. 2/1986.

Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima. Službeni list SFRJ – Dodatak, br. 5/1963.

Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći. Službeni list FNRJ – Dodatak, br. 8/1961.

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima. Službeni list SFRJ – Dodatak, br. 13/1964.

Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 9/2011.

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Francuske Republike o olakšanju primene Haške konvencije o građanskom postupku. Službeni list SFRJ – Dodatak, br. 21/1971.

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 1/1998.

Ugovor o između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Službeni list SCG‐Međunarodni ugovori, br. 6/2005 i 13/2010.

Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Sl. glasnik RS‐ Međunarodni ugovori, br. 1/2010.

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između FNRJ i SSSR. Službeni list FNRJ – Dodatak, br. 5/1963.

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Republike Srbije i Republike Belorusije. Sl. glasnik RS ‐ Međunarodni ugovori, br.

13/2013.

Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Republike Srbije i Republike Turske. Sl. glasnik RS ‐ Međunarodni ugovori, br. 15/2015.

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Republike Srbije i Republike Makedonije. Službeni glasnik RS ‐ Međunarodni ugovori, br. 5/2012.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFR Jugoslavije i Mongolske Narodne Republike. Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 7/1982.

Council of Europe. Explanatory Report to the European Convention on Information on Foreign Law, European Treaty Series‐No. 62. Retrieved June 11, 2019, from

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do cumentId=09000016800c92f3

https://www.coe.int/en/web/conventions/full‐list/‐/conventions/treaty/062.Retrieved June 11, 2019.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full‐ list//conventions/treaty/062/declarations?pauth=UR9tmaGa. Retrieved June 11, 2019.

https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne‐verzije‐propisa.php. Retrieved June 11, 2019.