Спремност пројектног менаџмента за Индустрију 4.0: мапирање критичних фактора успеха

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 45-65)

АУТОР(И): Марко Славковић, Маријана Симић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Forum19.045S

САЖЕТАК:

Развој напредних технологија, као и све чешћа примена дигиталних технологија у производном процесу означили су почетак четврте индустријске револуције, која је широј јавности позната и под називом Индустрија 4.0. Будући да изазива пажњу великог дела научне и стручне јавности и да се неретко дискутује о лимитираним способностима предузећа да искористе могућности које пружа нова ера дигитализације, предмет овог рада је утврђивање спремности предузећа за имплементацију савремених технолошких решења, које са собом доноси четврта индустријска револуција. Основни циљ рада је идентификација критичних фактора успеха за реализацију активности пројектног менаџмента, као основе за процену њихове спремности за усвајање савремених технологија. Емпиријско истраживање је спроведено у производним предузећима, која активно послују на територији Републике Србије, употребом упитника, као основног иструмента истраживања. Добијени резултати показују да се издвајају четири групе критичних фактора успеха пројекта организациони, стејкхолдерски, технолошки и финансијски, при чему су према релевантности најслабије оцењени технолошки фактори. Резултати истраживања имају значајне импликације за менаџере производних предузећа, чиме им се обезбеђује увид у аспекте, релевантне за достизање циљева пројекта, уз могућност да, утврђивањем релативне важности појединачних фактора, концентришу и правилно распореде своје напоре и ресурсе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

пројектни менаџмент, пројекти, Индустрија 4.0, критични фактори успеха, дигитализација

ЛИТЕРАТУРА:

Alias, Z., Zawawi, E. M. A., Yusof, K., & Aris, N. M. (2014). Determining critical success factors of project management practice: A conceptual framework. Procedia‐ Social and Behavioral Sciences, 153, 61‐69.

Baccarini, D. (1999). The logical framework method for defining project success. Project management journal, 30(4), 25‐32.

Baena, F., Guarin, A., Mora, J., Sauza, J., & Retat, S. (2017). Learning factory: The path to industry 4.0. Procedia Manufacturing, 9, 73‐80.

Baker, B. N., Murphy, D. C., & Fisher, D. (1997). Factors affecting project success.

Project management handbook, 902‐919.

Belassi, W., & Tukel, O. I. (1996). A new framework for determining critical success/failure factors in projects. International journal of project management, 14(3), 141‐151.

Belout, A., & Gauvreau, C. (2004). Factors influencing project success: the impact of human resource management. International journal of project management, 22(1), 1‐11.

Bourne, L., & Walker, D. H. (2004). Advancing project management in learning organizations. The Learning Organization, 11(3), 226‐243.

Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An Industry 4.0 Perspective. International journal of mechanical, industrial science and engineering, 8(1), 37‐44.

Butschan, J., Heidenreich, S., Weber, B., & Kraemer, T. (2019). Tackling hurdles to digital transformation—The role of competencies for successful industrial internet of things (IIoT) implementation. International Journal of Innovation Management, 23(04), 1950036

Cakmakci, M. (2019). Interaction in Project Management Approach Within Industry

4.0. In Advances in Manufacturing II(pp. 176‐189). Springer, Cham.

Chua, D. K. H., Kog, Y. C., & Loh, P. K. (1999). Critical success factors for different project objectives. Journal of construction engineering and management, 125(3), 142‐150.

Clarke, A. (1999). A practical use of key success factors to improve the effectiveness of project management. International journal of project management, 17(3), 139‐145.

Cleland, D. I. (1995). Leadership and the project‐management body of knowledge.

International Journal of Project Management, 13(2), 83‐88.

Cooke‐Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International journal of project management, 20(3), 185‐190.

Couillard, J. (1995). The role of project risk in determining project management approach. Project Management Journal, 26, 3‐15.

Davis, K. (2014). Different stakeholder groups and their perceptions of project success.

International journal of project management, 32(2), 189‐201.

De Wit, A. (1988). Measurement of project success. International journal of project management, 6(3), 164‐170.

Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of management Journal, 39(4), 802‐835.

Demir, O. (2019). DIGITAL SKILLS, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND TRANSFORMATION OF HUMAN RESOURCES: A REVIEW. Ecoforum Journal, 8(1).

Fortune, J., & White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems model. International journal of project management, 24(1), 53‐65.

Gemünden, H. G. (2015). Success factors of global new product development programs, the definition of project success, knowledge sharing, and special issues of project management journal®. Project Management Journal, 46(1), 2‐11.

Gomes, J., & Romão, M. (2016). Improving project success: A case study using benefits and project management. Procedia Computer Science, 100, 489‐497.

Hubbard, D. G. (1990). Successful utility project management from lessons learned. Project Management Institute.

Hussein, B. A., Ahmad, S. B., & Zidane, Y. J. (2015). Problems associated with defining project success. Procedia Computer Science, 64, 940‐947.

Ika, L. A. (2009). Project success as a topic in project management journals. Project Management Journal, 40(4), 6‐19.

Ingason, H. T., & Jónasson, H. I. (2009). Contemporary knowledge and skill requirements in project management. Project Management Journal, 40(2), 59‐69.

Kerzner, H. (2002). Strategic planning for project management using a project management maturity model. John Wiley & Sons.

Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons

Laudien, S. M., & Daxböck, B. (2016). The influence of the industrial internet of things on business model design: A qualitative‐empirical analysis. International Journal of Innovation Management, 20(08), 1640014.

Lim, C. S., & Mohamed, M. Z. (1999). Criteria of project success: an exploratory re‐ examination. International journal of project management, 17(4), 243‐248.

Liu, A. M., & Walker, A. (1998). Evaluation of project outcomes. Construction Management & Economics, 16(2), 209‐219.

Marnewick, C., & Marnewick, A. L. (2019). The Demands of Industry 4.0 on Project Teams. IEEE Transactions on Engineering Management.

McDermott, C. M., & Stock, G. N. (1999). Organizational culture and advanced manufacturing technology implementation. Journal of Operations Management, 17(5), 521‐533.

McLeod, L., Doolin, B., & MacDonell, S. G. (2012). A perspective‐based understanding of project success. Project Management Journal, 43(5), 68‐86.

Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F. (2016). Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. Computers in Industry, 83, 121‐139.

Pacagnella Jr, A. C., da Silva, S. L., Pacífico, O., de Arruda Ignacio, P. S., & da Silva, A.

  1. (2019). Critical Success Factors for Project Manufacturing Environments. Project Management Journal, 50(2), 243‐258.

Pinto, J. K., & Mantel, S. J. (1990). The causes of project failure. IEEE transactions on engineering management, 37(4), 269‐276.

Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1988). 20. Critical Success Factors in Effective Project implementation*. Project management handbook, 479, 167‐190.

PMI, (2004) A guide to the project management body of knowledge. Project Management Institute.

Project Management Institute. (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)‐(JAPANESE). Project Management Institute.

Radujković, M., & Sjekavica, M. (2017). Project management success factors. Procedia engineering, 196, 607‐615.

Santos, C., Mehrsai, A., Barros, A. C., Araújo, M., & Ares, E. (2017). Towards Industry 4.0: an overview of European strategic roadmaps. Procedia Manufacturing, 13, 972‐ 979.

Sanvido, V. E., & Medeiros, D. J. (1990). Applying computer‐integrated manufacturing concepts to construction. Journal of Construction Engineering and Management, 116(2), 365‐379.

Satoglu, S., Ustundag, A., Cevikcan, E., & Durmusoglu, M. B. (2018). Lean Transformation Integrated with Industry 4.0 Implementation Methodology. In Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era (pp. 97‐107). Springer, Cham.

Sebestyen, Z. (2017). Further considerations in project success. Procedia engineering, 196, 571‐577.

Seymour, T., & Hussein, S. (2014). The history of project management. International Journal of Management & Information Systems (Online), 18(4), 233.

Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation. Harvard Business Review Press.

Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project success: a multidimensional strategic concept. Long range planning, 34(6), 699‐725.

Shenhar, A. J., Tishler, A., Dvir, D., Lipovetsky, S., & Lechler, T. (2002). Refining the search for project success factors: a multivariate, typological approach. R&d Management, 32(2), 111‐126.

Shepherd, C., & Ahmed, P. K. (2000). From product innovation to solutions innovation: a new paradigm for competitive advantage. European journal of innovation management, 3(2), 100‐106.

Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions for the future. International journal of project management, 22(3), 183‐191.

Spalek, S. (2016). Traditional vs. Modern Project Management Methods. Theory and Practice. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, 21st International Scientific Conference.

Spalek, S. (2016, May). Traditional vs. Modern Project Management Methods. Theory and Practice. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, 21st International Scientific Conference.

Srivannaboon, S., & Milosevic, D. Z. (2006). A two‐way influence between business strategy and project management. International journal of project management, 24(6), 493‐505.

Taherdoost, H., & Keshavarzsaleh, A. (2016). Critical Factors that Lead to Projects’ Success/Failure in Global Marketplace. Procedia Technology, 22, 1066‐1075.

Todorović, M. L., Petrović, D. Č., Mihić, M. M., Obradović, V. L., & Bushuyev, S. D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge‐based approach in project management. International Journal of Project Management, 33(4), 772‐783.

Todryk, L. (1990). The project manager as team builder: Creating an effective team.

Project Management Institute.

Turovets, Y., Vishnevskiy, K., Tokareva, M., & Kukushkin, K. (2019, March).

Technology foresight for digital manufacturing: Russian case. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 497, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.

Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2017). Industry 4.0: managing the digital transformation.

Springer.

Weber, B., Butschan, J., & Heidenreich, S. (2017, June). Tackling hurdles to digital transformation‐the role of competencies for successful IIoT implementation. In 2017 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON) (pp. 312‐317).

IEEE.

Williams, T., & Samset, K. (2010). Issues in front‐end decision making on projects.

Project Management Journal, 41(2), 38‐49.

Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, X., & Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: A survey. International Journal of Web and Grid Services, 14(4), 352‐375