Категорија Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније

КРАТАК ОСВРТ НА ХАШКУ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА У ГРАЂАНСКИМ ИЛИ ТРГОВАЧКИМ СТВАРИМА ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 407-421 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор чини кратак осврт на поједине одредбе Хашке конвенције о признању и извршењу судских одлука у грађанским…

Детаљније

ПРЕРАДА ТУЂЕ СТВАРИ У ДОМАЋЕМ ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 385-406 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Србија пре приступања ЕУ мора целовито уредити област стварног права, како хармонизовано европско право не би дочекала без адекватне националне…

Детаљније

ОБЛИЦИ ЗАВЕШТАЊА У СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 369-384 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је сагледавање утицаја формализма завештања на реализацију слободе завештања. У овом смислу, ауторка истражује да ли су…

Детаљније

МЕСТО ФИНАНСИРАЊА СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКОМ МОДЕЛУ  ФИНАНСИРАЊА СПОРТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 347-368 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спорт, као јавна служба, има виталан значај за локалне заједнице и њихове јавне власти треба да буду свесне своје примарне…

Детаљније

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛИТЕТА – ПОЈМОВНИ ОКВИР И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 331-343 АУТОР(И): Драгана Видосављевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: КЉУЧНЕ РЕЧИ:  евалуација, превенција криминалитета, Европска унија. ЛИТЕРАТУРА:

Детаљније

ПОСЕБНА ОДЕЉЕЊА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 313-329 АУТОР(И): Владимир Шебек Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Посебна тела за борбу против корупције, односно специјализоване антикорупцијске институције нису продукт новијег датума. Први специјализовани органи за борбу против…

Детаљније

КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 297-312 АУТОР(И): Вишња Ранђеловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Са подизањем социјалне видљивости бројних облика повреде и угрожавања животне средине, као и подизањем свести људи о потреби шире и…

Детаљније

АНОНИМНИ СВЕДОЦИ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 277-296 АУТОР(И): Вељко Турањанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду се бави проблемом анонимних сведока у контексту права на правично суђење у јуриспруденцији Европског суда за људска…

Детаљније

ПОЛИТИЧКА ВОЉА КАО CONDICIO SINE QUO NON ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦИОНИХ КОНВЕНЦИЈА – ОСВРТ НА КОНВЕНЦИЈУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 255-276 АУТОР(И): Бранислав Симоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Велики је значај међународних антикорупционих конвенција за изграђивање универзалних стандарда усмерених на сузбијање корупције. И поред тога што је највећи…

Детаљније

ПОСТАВЉАЊЕ ЕУ СТАНДАРДА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПРАВОСУЂА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 239-253 АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Планирани циљеви и стандарди дигиталне трансформације ЕУ у текућој деценији су свеобухватни и подразумевају велику технолошку трансформацију коју прати и…

Детаљније