Категорија Усклађивање ПС Србије са стандардима Европске Уније (2021)

ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ КОМПАТИБИЛНА СА УНУТРАШЊИМ ТРЖИШТЕМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 567-579 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Државна помоћ за истраживање, развој и иновације је врста хоризонталне државне помоћи која је условно компатибилна са унутрашњим тржиштем. У…

Детаљније

ПРОЦЕС ДАЉЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПОТРОШАЧКОГ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 553-566 АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У време успостављања Европских заједница 1957. године није постојала посебна одредба о потрошачкој политици за целу Европу. Тада су индивидуалне…

Детаљније

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 535-551 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Осигурање живота у корист трећих лица најзаступљенији је вид осигурања живота за случај смрти. Шта више, у неким правима ова…

Детаљније

ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА У ПРАКСИ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА)

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 511-531 АУТОР(И): Јелена Чановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Посебан режим заштите права на поштовање дома предвиђен је чланом 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.…

Детаљније

ПРОСТОР ЗА АУТОНОМИЈУ ВОЉЕ УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ ЗАСНИВАЊА ПОТПУНОГ УСВОЈЕЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 495-509 АУТОР(И): Тамара Младеновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у раду бави питањем проширења аутономије воље учесника поступка потпуног усвојења у Породичном закону Републике Србије из 2005.…

Детаљније

ХАШКИ ПРОТОКОЛ О МЕРОДАВНОМ ПРАВУ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ – ОСВРТ НА КЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 481-494 АУТОР(И): Мина Павловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Након вишедеценијског рада Хашке Конференције за међународно приватно право и неколико међународних извора, које је ова организација донела након Другог…

Детаљније

ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ У СПОРТУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 469-480 АУТОР(И): Зоран Вуковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: На престанак уговора о посредовању у спорту примењују се општа правила уговорног права. Сходно томе, овај уговор може престати испуњењем…

Детаљније

ТРИ АТИПИЧНА ПРАВА РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У СРПСКОМ И У „МЕКОМ“ ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 451-467 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Коришћењем компаративног и аксиолошког метода аутор у раду анализира три специфична института грађанског права, лоцирајући њихове сличности и разлике и…

Детаљније

ЈАВНЕ ЗАВЕШТАЈНЕ ФОРМЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 437-449 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Завештање представља строго формалан правни посао. Због природе завештајног располагања, форма има конститутивни значај, и завешталац своју последњу вољу…

Детаљније

ПРОБЛЕМ ОПСТАНКА БРАКА НАКОН ПРАВНЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА ЈЕДНОГ ОД СУПРУЖНИКА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 423-435 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Одлуком у случају Гудвин против Уједињеног Краљевства из 2002. године, Европски суд за људска права установио је позитивну обавезу држава…

Детаљније