Категорија XIX 2 (2022)

ЕДУКАЦИЈA СТУДЕНАТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДАРОВИТОМ ЗА ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 197-213) АУТОР(И): Јована Н. Ђорђевић Е-АДРЕСА: avramjov@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Различити увиди у праксу васпитача, како кроз непосредну сарадњу са њима, тако и преко резултата различитих научних истраживања, указују на слабу компе-…

Детаљније

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У УЏБЕНИЦИМА ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 181-196) АУТОР(И): Данијела Н. Василијевић, Хаџи Живорад М. Миленовић, Бранка М. Аџић Е-АДРЕСА: d.vasilijevic123@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Полазећи од становишта да настава страног језика може представљати значајан ресурс за упознавање националних обележја…

Детаљније

ТЕОРИЈСКЕ ДИЛЕМЕ КОНСТИТУИСАЊА ДОМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ КАО ПЕДАГОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 161-179) АУТОР(И): Милан С. Комненовић, Предраг Ж. Живковић, Душан П. Ристановић Е-АДРЕСА: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Овај рад са теоријско-методолошког аспекта разматра питање могућ- ности и оправданости конституисања домске педагогије као засебне…

Детаљније

АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ КОД УЧЕНИКА С ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 145-159) АУТОР(И): Александра А. Ђурић-Здравковић, Мирјана М. Јапунџа-Милисављевић Е-АДРЕСА: aleksandra.djuric.aa@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Aгресивно понашање ученика с интелектуалном ометеношћу повеза- но je са бројним проблемима у школском и кућном окружењу. Неретко због…

Детаљније

СИНТАКСИЧКА СВЕСНОСТ КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 121-144) АУТОР(И): Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић Е-АДРЕСА: nevenajecmenica88@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Истраживања разумевања и продукције синтаксичких јединица код деце са развојним језичким поремећајем указују на присуство различитих дефицита. С обзиром…

Детаљније

ЈОСИП КУЛУНЏИЋ КАО ГЛУМАЧКИ ПЕДАГОГ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 107-120) АУТОР(И): Немања В. Савковић Е-АДРЕСА: nemanja.savkovic@art.pr.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Ангажман Јосипа Кулунџића у области драмске педагогије био је вишестран и плодотворан. Готово три деценије предавао је у државним позоришним школама и…

Детаљније

ГОВОРНИШТВО, БЕСЕДНИШТВО, РЕТОРИКА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 99-105) АУТОР(И): Добривоје Ж. Станојевић, Марко М. Ђорђевић Е-АДРЕСА: dobrivoje.stanojevic@fpn.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  У овом раду аутори настоје да уоче разлике између реторике као науке и беседништва као праксе, али и да…

Детаљније

СИСТЕМ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕДИКАТА У „УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 85-98) АУТОР(И): Милојка С. Рибаћ Е-АДРЕСА: milojka.ribac@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Будући да се у Уставу Републике Србије пацијенс показује као доми- нантна инстанца, функција глаголских предиката заузима централно место у нашој ана-…

Детаљније

АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА У РОМАНУ „ДЕРВИШ И СМРТ“ И ЊИХОВО ПРЕВОЂЕЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 69-83) АУТОР(И): Јована Д. Базић Е-АДРЕСА: jovana.bazic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Превођење и тумачење фразеолошких јединица одувек је предста- вљало изазов у преводилачком процесу. Овај рад се бави испитивањем превођења фра- зеолошких јединица…

Детаљније

ПЕСНИЧКЕ РЕЧИ У ВУКОВИМ ЛИРСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 55-67) АУТОР(И): Маријан Ј. Јелић Е-АДРЕСА: jeliciso@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Предмет овога рада су песничке речи у лирским народним песмама (Вукова прва књига Српских народних песама, објављена 1841). Циљ нам је да…

Детаљније