Категорија Наслеђе

УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА МОРАЛНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА ЗАШТИЋЕНИХ ПОРОДИЧНИМ СМЕШТАЈЕМ У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ

Наслеђе 49 (2021), стр. 153-170 АУТОР(И): Бисера С. Јевтић Е-АДРЕСА: bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Хранитељскa породицa представља примарни aгенс социјализације у ком се формира и обликује личност детета без родитељског старања. У постојећем друштвеном систему у…

Детаљније

СЛИКА ДЕТЕТА И ДЕТИЊСТВА У ДЕЛУ J. А. КОМЕНСКОГ (ПОВОДОМ 350 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКАНА ПЕДАГОГИЈЕ)

Наслеђе 49 (2021), стр. 139-152 АУТОР(И): Зорослав С. Спевак, Лана М. Томчић Е-АДРЕСА: zoroslav.spevak@ff.uns.ac.rs, lana.tomcic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада је упознавање са сликом детета и детињства у делима Јана Амоса Коменског. У раду је коришћена…

Детаљније

УПОТРЕБА РЕЧНИКÂ У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА

Наслеђе 49 (2021), стр. 107-121 АУТОР(И): Татјана Љ. Глушац, Мира М. Милић Е-АДРЕСА: tatjana.glusac@gmail.com, miramilicns@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада је да прикаже део резултата истраживања које се бавило испитивањем употребе општих и стручних речника…

Детаљније

ЧИСТО НАЧИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 81-89 АУТОР(И): Наташа А. Спасић Е-АДРЕСА: natasa.spasic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Систем зависносложених реченица има бројне недоследности у класификацији и терминологији. Предметом рада обухваћене су синтаксичке јединице различитог хијерархијског нивоа: прилози, синтагме, именичке…

Детаљније

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВЕ О СУНЦУ И МЕСЕЦУ У ФРАЗЕМИМА И ПАРЕМИЈАМА ИТАЛИЈАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 63-79 АУТОР(И): Александра Р. Блатешић Е-АДРЕСА: aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализираћемо и поредити фраземе и паремије италијанског и српског језика у којима су присутне народне представе и запажања о…

Детаљније

ФРАНЦУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „DIEU“ („БОГ“) И ЊИХОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наслеђе 49 (2021), стр. 47-62 АУТОР(И): Милица М. Михајловић Е-АДРЕСА: milica.m.mmihajlovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су описане сличности и разлике између француских фразеологизама са лексемом Dieu и њихових српских еквивалената. Meтодом контрастивне анализе одређен је…

Детаљније

FORENSIC SPEAKER PROFILING FROM THE SAMPLE IN ЕNGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE – VOWEL DURATION ANALYSIS

Наслеђе 49 (2021), стр. 29-46 АУТОР(И): Кристина Д. Томић, Катарина С. Миленковић Е-АДРЕСА: kristinatomic89@hotmail.com, katarina_m92@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Forensic speaker profiling is a procedure employed in criminal cases where there is a voice recording of the…

Детаљније